Nästa steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen

Den 19 april var satt som slutdatum att svara på Energikommissionens slutbetänkande ”Krafttag för framtidens energi”. Samma dag presenterar 5-partigruppen nästa steg i implementeringen av Energiöverenskommelsen från i juni 2016. Det är glädjande och visar på den politiska styrka som finns i överenskommelsen.

Det första steget kan sägas vara den proposition kring skattereformen på vatten- och kärnkraften som lades fram under mars. Beslut väntas i Riksdagen före sommaren.

Nu har nästa proposition, Nya kvoter för det nya målet kommer in från 2022 med en linjär upptrappning till 2030, presenterats. I korthet handlar det om hur 18 TWh ytterligare ny förnybar elproduktion ska fasas in i elcertifikatsystemet. Det som föreslås i propositionen är en så kallad linjär kvotkurva vilket är en annan lösning än den Energimyndigheten presenterat. I likhet med Energimyndigheten hade vi från Fortums sida sett en så kallad baktung kvotkurva, att större delen av de 18 TWh som ska fasas in i systemet kommer i slutet av perioden.

Ett avtal har också slutits med Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet där det framgår att Sverige ska införa en stoppregel för systemet till 2030 senast vid utgången av år 2020.Från Fortums sida är det en positiv signal om att stödsystemet kommer att vara till ända.

Ett ytterligare besked kopplat till energiöverenskommelsen som kom idag är justeringarna av regelverket kring kärnavfallsfonden. Efter, så vitt vi förstår, intensiva politiska samtal, kommer nu det förslag som såväl Strålsäkerhetsmyndigheten som Riksgälden tidigare presenterat att bli verklighet. Med ökade möjligheter att placera fondens pengar på sätt som kan ge bättre avkastning tillsammans med beskedet att drifttiden kommer att kunna beräknas på femtio år istället för fyrtio, gör att förutsättningarna för driften av de kvarvarande kärnkraftverken i Sverige förbättras. Det har en avgörande betydelse för de kommande investeringsbeslut som ska tas för att säkra oberoende härdkylning som krävs från 2020.

Det är förstås lite speciellt att samtidigt som vi lämnade in vårt remissyttrande över slutbetänkandet så lämnade 5-partigruppen besked som innebar att vårt yttrande i stort blev överspelat, men det är samtidigt glädjande att energiöverenskommelsen ändå kvarstår även när det kommer till de detaljerade utformningarna av de många olika delar som den spänner över.

Energiöverenskommelsen kommer förstås att påverka flera frågor framöver, näst på tur är de framtida regelverken för vattenkraften och vi kommer säkert få anledning att återkomma i den frågan.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter i Sverige