Negativt EU-beslut om sparade utsläppsrätter är ett nederlag för klimatet

Fortum ser EU-parlamentets beslut om att förkasta möjligheten att spara utsläppsrätter som ett nederlag för en gemensam europeisk klimatpolitik. EU-kommissionen har dock beslutat att inte dra tillbaka förslaget utan skickar tillbaka det för en ny runda till parlamentets ENVI-kommitté som behandlar frågor som berör miljö, hälsovård och matsäkerhet.

Även om EU fortfarande inte har tagit något slutligt beslut i frågan, är dagens beslut ett seriöst hot för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, som är det mest kostnadseffektiva, klimatpolitiska instrumentet. Nästan alla marknadsbaserade investeringar inom EU ligger nu på is på grund av den rådande osäkerheten för framtidens energi- och klimatpolitik. Det negativa beslutet ökar ytterligare osäkerheten och det väntas dröja år innan den europeiska klimatpolitiken klarnar.

Fortum befarar att systemet för utsläppshandel i stället ersätts med alternativa och dyrare nationella politiska instrument och regelverk, vilket skulle splittra den interna energimarknaden ytterligare. Om ETS-systemet försvagas, är risken stor att det i sin tur kommer att leda till att varje enskilt land var för sig stakar ut sin egen väg med skatter på koldioxidutsläpp och andra klimatåtgärder. Denna utveckling gynnar varken samhället eller enskilda konsumenter.

Fortum strävar efter att bidra till att minska klimatpåverkan och anser att handelssystemet är det centrala politiska instrumentet. Det är ett effektivt system för att öka konkurrenskraften för energislag med låga eller obefintliga koldioxidutsläpp och det bidrar samtidigt till att vi når klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt.

För mer information, kontakta gärna:
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-593 81 61, birgitta.resvik@fortum.com