Ny strategi avgörande för vattenkraftens framtid

Utgångspunkten för Fortums nya strategi för moderniseringen av den svenska vattenkraften är mer energiproduktion – men också fler skräddarsydda miljölösningar. Då Dalälven är först ut i företagets förnyelseplaner hölls ett seminarium i Borlänge den 10 november där den nya strategin presenterades vilket följdes av en discussion tillsammans med fem områdesexperter.

Vi börjar nu en översyn av samtliga älvsträckor där vi bedriver vattenkraftverksamhet. Våra anläggningar längs med Dalälven kommer att vara pilotprojekt i vårt moderniseringsarbete.

I vår rapport ”Dalälvsstrategin – framtidens moderna vattenkraft” presenterar Fortum ett antal riktlinjer för förnyelsearbetet. De representerar ett skifte i prioriteringarna – antingen ökas reglerbarheten eller produktionen vid kraftanläggningarna, samtidigt genomförs även miljöförbättrande åtgärder. Om produktionsmålen tidigare var överordnade miljömålen så innebär Dalälvsstrategin att de två målen kommer att vara likvärdiga. Den nya strategin innebär också att vi analyserar hela den älvssträcka som berörs snarare än enbart området intill anläggningarna, vilket är positivt ur båda perspektiven.

Den panel som diskuterade strategin utgjordes av Jan Bohman (S), Mats Kinwall, Peter Helander (C), Thomas Sandberg och Maria Wetterstrand, en bredd som lyfte såväl miljö-, näringslivs-, som det lokala perspektivet. Min uppfattning är att det kom ut mycket bra från den diskussionen. Ett område där vi helt klart behöver bli bättre är just den lokala förankringen hos de boende i närområdet som påverkas av de beslut vi tar. Samtidigt var de flesta i panelen överens om att vattenkraften är grundbulten i det förnybara systemet, och att kraftslaget är viktigt för att nå Sveriges klimatmål om att bli koldioxidfria.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att det inte finns generella lösningar, tvärtom måste miljöåtgärderna utgå från den unika situation som råder vid varje plats, därför är det helt nödvändigt att ta ett helhetsperspektiv och analysera hela den älvsträcka som berörs. Älvsträckan är ett system och då behöver även analysen göras på helheten.

Längs med Dalälven kommer den nya strategin att få en stor betydelse när vi planerar miljöåtgärder vid bland annat Oreävlen, Alderängarna, Skedvi och Hovran.

Toni Kekkinen, ansvarig för Fortums vattenkraft

Om Dalälvsstrategin
Fortum arbetar med att stärka närmiljön i anslutning till bolagets vattenkraftsstationer, samtidigt som produktionsförbättrande åtgärder görs. Mot bakgrund av bland annat EU:s ramvattendirektiv och den nationella strategin för åtgärder i vattenkraften har Fortum tagit fram en strategi för hur moderniseringen av bolagets vattenkraftverk i Dalälven kan accelereras. I dag genererar bolagets 39 vattenkraftverk i Dalälven en årlig energiproduktion på 4,5–5 TWh.