Ökad kapacitet för biobränslen och ny toppnotering för kundnöjdheten

Hållbarhetsrapporten ger en heltäckande beskrivning av målen, hur väl vi lyckats med måluppfyllnaden och vad som konkret har gjorts. Hållbar utveckling omfattar såväl ekonomiskt som miljömässigt och  socialt ansvarstagande och i år har Fortum särskilt utvecklat redovisningen av ekonomisk hållbarhet.

Fortum jobbar sedan länge med säkerhetsfrågorna och det är därför glädjande att vi under 2013 uppnådde de bästa resultaten någonsin när det gäller säkerheten för våra medarbetare. Vi är också stolta över de goda resultaten rörande våra nya toppnoteringar när det gäller kundnöjdhet.

-Ett av de nyckelvärden som vi använder för vårt hållbarhetsindex är kundnöjdheten, berättar Ulla Rehell, ansvarig för hållbarhetsfrågorna inom Fortum. De insatser vi gör inom ramen för socialt och miljömässigt ansvarstagande påverkar kundnöjdheten. Inte minst därför är det glädjande att vi i såväl Sverige som Finland har nått de bästa resultaten hittills.

Fortum fortsätter att investera i ökad biobränslekapacitet och ökad effektivitet i el- och värmeproduktionen. Under 2013 ökade användningen av biobränslen med 11 procent för Fortum som helhet och med 6 procent i Sverige. 80 procent av Fortums totala biobränsle och avfallseldade kraft- och värmeproduktion finns nu i Sverige. Byggstarten av biokraftvärmeanläggningen i Värtan och invigningarna den avfallseldade kraftvärmeanläggningen i Brista respektive pyrolysanläggningen i Joensuu i norra Karelen är alla viktiga steg.

-Pyrolysanläggningen i Joensuu öppnar upp för en kommersiell marknad för biooljor och visar hur vi kan öka bränsleeffektiviteten, båda är viktiga steg mot ett koldioxidsnålt energisystem, säger Ulla Rehell och berättar att flera av Fortums anläggningar i Sverige också kan bli aktuella för biooljeproduktion.

I årets hållbarhetsrapport har avsnittet om ekonomisk hållbarhet utvecklats, inte minst kring det skattemässiga fotavtrycket. Sverige är det land som Fortum investerade mest i under 2013, ca 4.4 miljarder kronor. Det samma gäller även på skattesidan, för det finansiella året 2013 handlar det om ca 3.4 miljarder kronor.

-Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram att såväl vi som vår bransch är betydelsefulla för lokalsamhället även ekonomiskt, dels genom investeringar som skapar sysselsättning men också att vi tar vårt ansvar för att bidra till det gemensamma. Ekonomiskt ansvarstagande är sammankopplat med hållbar utveckling. Även om det kan ses som självklart här i Sverige så är det viktigt att visa på att samma principer gäller oavsett var vi har verksamhet, säger Birgitta Resvik.

Fortums hållbarhetsredovisning 2013
http://annualreport2013.fortum.com/en/#!/sustainability

Ulla Rehell, ansvarig för hållbarhetsfrågor, Fortum, tel. +358 10 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com
Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter, Fortum Sverige, tel +46 70 593 81 61
birgitta.resvik@fortum.com