Överenskommelsen om vattenkraftens regelverk ett bra förslag

Fortum är positiva till den blocköverskridande överenskommelse som nu nåtts för nya vattenrättsliga regler. De förslag som nu läggs fram ser ut att skapa förutsättningar för att minska vattenkraftens miljöpåverkan och samtidigt utveckla den som den viktiga basen för ett framtida helt förnybart elsystem. Nu är det även viktigt hur uppdraget kring översynen av myndighetsstrukturen av vattenförvaltningen faller ut så att intentionerna i denna överenskommelse kan komma realiseras.

Parallellt med arbete med att se över det vattenrättsliga ramverket har vi på Fortum tillsammans med andra företag i branschen tagit fram grunderna för den gemensamma fond, där branschen gemensamt och solidariskt har för avsikt att finansiera miljöanpassning av vattenkraften. Kostnaderna för detta beräknas till cirka 15 miljarder kronor under de kommande 20 åren.

Vi kommer nu att ta del av de förslag som nu läggs fram och mer noggrant analysera vad de innebär.