Parisavtalet tas på största allvar världen över

Det är en av mina slutsatser efter att i Istanbul ha deltagit vid World Energy Councils årsmöte, tre dagar med intensiva diskussioner. Jag slås även av hur nyttigt det är att få möjlighet att delta på dessa globala möten då de ger ett viktigt perspektiv till energidebatten i Sverige.

Det händer mycket världen över – vi står alla inför en stor förändring. Det var också kongressens tema – ” The Grand Transition”. Vilka som kommer klara denna förändring bäst är en av frågorna som bör ställas, inte minst i ljuset av att  vi i Sverige måste se till att vi möter framtiden på ett klokt sätt och även kan förbli konkurrenskraftiga.

World Energy Council gör årligen en undersökning om de globala förändringarna och då mer specifikt vilka frågor som har stor inverkan men samtidigt stor osäkerhet. Via denna så kallade Issue Monitor har hittills 900 svar inkommit, från alla delar av världen. Under kongressen presenterades de som ”Frågorna som håller ledare inom energisektorn vakna om nätterna”.

Många frågor är gemensamma för alla regioner; hur blir den ekonomiska utvecklingen, osäkerhet kring prisutvecklingen på råvaror och även el, regional integration samt klimatpolitiken. Utveckling av förnybart, innovation av batterier, digitalisering ökar alla i betydelse världen över. Självklart finns det också olikheter.

Solceller i solnedgång Glava

Hos de afrikanska länderna är förutom integration och råvarupriser även energifattigdom, tillgänglighet till el och handelshinder stora frågor. Kinas roll i den afrikanska kontinentens utveckling och korruption lyftes även upp bland de frågor som afrikanska ledare adresserar. Det positiva är hur förnybart utvecklas med distribuerad produktion och inte minst att klimatfrågan numera är allmänt accepterad.

Bland övriga asiatiska länder är också Kinas utveckling av avgörande betydelse, men även teknikutveckling med smarta energisystem och förnybart. Klimatfrågan är numera också av stor vikt även här. Ett positivt initiativ har tagits fram inom ramen för WEC Asia att sammanställa och sprida positiva exempel på teknik- och regelutveckling för att minska utsläppen.

I Nordamerika är även den ekonomiska utvecklingen ett osäkert kort liksom prisutvecklingen på råvaror. Sen är förstås frågan om hur den inhemska energipolitiken, bland annat Clean Power Plan, kommer implementeras samt om USA kommer exportera energi eller ej. Alla frågor som ger stora osäkerheter för framtiden.

I Mellanöstern är det riktigt stora orosmolnet instabilitet. Men det finns positiva politiska förändringar, specifikt avseende klimatfrågan. Saudiarabien kommer inom kort ratificera Parisavtalet och de har även presenterat en kraftfull plan till 2030. Statssekreteraren för Förenade Arabemiraten beskrev för mig hur hon arbetar med deras strategiarbete till 2030 med titeln Beyond Petroleum. Det är storsatsning på sol, energilager och elproduktion då transportsektorn ska elektrifieras. Och det är också intressant att flertal av de oljeproducerande länderna nu aktivt börjar fasa ut de subventioner av fossila bränslen deras medborgare haft. Detta är ett viktigt steg framåt; att se till att de riktiga prissignalerna når konsumenterna. Samtidigt kan det vara utmanande för samhället och måste göras på ett klokt sätt.

3C6A4270

Även i Europa återfinns osäkerheten kring kostnadsutvecklingen och så lyfts frågan kring marknadsdesign upp. Samtidigt är frågan kring EUs fortsatta utveckling i och med Brexit en fråga som oroar allt fler. Ny teknik med allt mer distribuerad el-produktion, elbilar som energilager eller stationära batterier diskuterades ingående och frågan är hur vi i Europa kan integrera detta på ett kostnadseffektivt sätt.

En gemensam bedömning är att transporter är den helt avgörande sektorn för framtiden som måste skifta för att klara klimatfrågan. Det är dock olika analyser på hur snabbt denna förändring mot fossilfria alternativ kommer att gå – framförallt beroende på den ekonomiska utvecklingen i världen.

Känslan av att Parisavtalet tas på fullt allvar av merparten av länder är givetvis glädjande, men samtidigt är det oklart för många länder vilken politik som verkligen krävs. WEC scenarioarbete visar nämligen att det blir mycket svårt att ens nå tvågradersmålet. Mer om detta och den djuplodande scenarioanalys som World Energy Council har gjort kommer att presenteras på ett special seminarium i Stockholm den 14 November.

Ljusare jul

Jag kan efter dagarna i Istanbul konstatera att Europa och Sverige verkligen inte är ensamma om denna transformering. Själv tror jag det kommer gå fort på många håll i världen. Så vill vi sälja kunskap och ta del av den förändring som sker världen över måste vi vara på hugget.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällsrelationer i Sverige