Ren el från stallet

En ny EU-förordning har gjort det tillåtet att bränna gödsel utan separat tillstånd för förbränning av avfall. Genom att gödsel klassificeras som biobränsle kan allt fler anläggningar använda hästgödsel som bränsle. Fördelarna är flera: det utgör en ren och lokalt producerad energi, stallägarna har en sak mindre att bekymra sig över och den lokala ekonomin får välkommen stimulans.

Hästgödsel är en utmaning speciellt för hästgårdar och stall som är belägna i tätorter. Många stall saknar möjlighet att sprida ut hästgödsel på ett miljömässigt korrekt sätt. Med andra ord behövs det nya lösningar för hanteringen av hästgödsel. Ändringen av EU-bestämmelserna ger bättre möjligheter att utnyttja gödsel som energikälla och bidra till att förverkliga en cirkulär ekonomi i vårt samhälle.

Den tjänst som vi tillhandahåller omfattar leverans av valfritt träbaserat strö till stallet och tömning av gödselcontainer. Den återvunna gödseln transporteras från stallen till närliggande kraft- och värmeverk där den – i kombination med andra bränslen – omvandlas till el och värme.

I drygt ett år har vi tillhandahållit tjänsten, som vi kallar Fortum HorsePower, i Finland och under den tiden har vi fått mycket positiv feedback. Över hundra stallägare har redan låtit oss ta hand om strö och gödsel och kan i stället fokusera på det viktigaste, nämligen hästarna. Genom ändringen i EU-förordningen kan vi börja tillhandahålla vår tjänst i Europa och kommer nu börja med att lansera Horsepower till stallägare och kraftvärmeverk i Sverige.

Ren el från stallet
Det har debatterats mycket kring förbränning av hästgödsel och miljöaspekten. I Finland har Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utrett livscykelkonsekvenserna för energianvändning av hästgödsel. I en undersökning har miljöpåverkan från förbränning av träbaserat strögödsel jämförts med effekterna av kompostering av gödseln.

Med hänsyn till klimatet visar resultatet att Fortum HorsePower är ett betydligt bättre alternativ än kompostering i samtliga granskade konsekvenskategorier. När gödseln förbränns i kraftvärmeverk hinner den inte förmultna och då frigörs inga betydande mängder metan. Metan har en mycket större klimatpåverkan jämfört med koldioxid. Även partikelutsläppen var betydligt mindre med HorsePower än vid kompostering.

Därför kan vi i teamet bakom HorsePower stoltsera med att vi har tagit fram ett genuint miljövänligt koncept för strö- och gödselhantering i stall. Dessutom blir den el och värme som produceras avhästgödsel från de närliggande stallen verkligen närproducerad.

Mer information om konceptet Fortum HorsePower (på engelska) finns på http://www.fortum.com/en/products-and-services/horsepower/pages/default.aspx

Har du frågor om Fortum HorsePower, kontakta Per Harsem på  072 208 41 21