November
Oktober

Fortum investerar i vågkraftsutveckling

Fortum har förvärvat en andel på 8,4 % i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag. Investeringen är ett steg i Fortums strategi att delta i forskning kring, och utveckling av, klimatvänlig teknik för energiproduktion.
September

Elpriserna förväntas stiga vid årsskiftet

Välfyllda vattenmagasin och låga utsläppsrättspriser har bidragit till lägre elpriser under 2007. Vid årsskiftet bedöms dock priserna stiga, till stor del beroende på ett högre pris på utsläppsrätter. Begränsningar i stamnätskapaciteten har skapat prisskillnader på den nordiska elmarknaden, med betydligt lägre elpriser i södra Norge. Det skriver Fortum i sin elmarknadskommentar som presenteras idag.
Augusti

Fortum säljer sina aktier i ryska Lenenergo

Fortum har beslutat sälja sin drygt 1/3 andel i JSC Lenenergo till ett pris på cirka 295 miljoner euro. Köparna är VTB Bank, I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Ltd och det ryska energibolaget RAO...
Juli

Fortum inleder samarbete med SKB

Fortum har i dagarna inlett ett förnyat samarbete med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Avtalet innebär att Fortum förvaltar SKB:s energiportfölj för att skapa mervärde utifrån prisutvecklingen på el-börsen.
Juni

FORTUM ÖVERLÄMNADE PROGRAMMET FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV EN NY KÄRKRAFTVERKSENHET I LOVISA TILL HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Pressmeddelande Fortum överlämnade på tisdagen den 26.6.2007 till handels- och industriministeriet programmet för miljökonsekvensbedömning av en ny kärnkraftverksenhet på Hästholmen i Lovisa. På basen av detta program och inkomna utlåtanden gör Fortum den egentliga miljökonsekvensbedömningen. Denna överlämnas till ministeriet före sommaren 2008. I miljökonsekvensbedömningen granskas byggandet av en ny kärnkraftverksenhet med en 1000 – 1800 megawatts eleffekt.

Fortum påbörjar miljökonsekvensbedömning för Lovisa

Fortum påbörjar en miljökonsekvensbedömning (MKB) för planerat kärnkraftverk på Hästholmen i Lovisa. Det planerade kraftverket kommer att ha en effekt på 1000 - 1800 MW. Syftet med Lovisa 3-projektet är att öka produktionen av kostnadseffektiv koldioxidfri produktion.
Maj

Sveriges första högtemperaturbränslecell installerad i Hammarby Sjöstad

Bränsleceller för produktion av el och värme är en miljövänlig teknik som många anser har stor potential för den framtida energiförsörjningen. I dag invigs Sveriges första högtemperaturbränslecell i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Test och utvärdering kommer att pågå under en tvåårsperiod.

Fortums investering i kraftverket i Esbo, Finland bekräftad

Fortum har beslutat att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Finnå i Esbo i anslutning till det nuvarande kraftverket. Den förberedande planeringen av kraftverket är slutförd och man har nått avtal gällande anskaffning av huvudkomponenterna. Värdet på investeringen uppgår till ca 220 miljoner euro. Kraftverket kommer att vara klart för produktion före utgången av år 2009.
Fortum har full beredskap inför strömavbrott

Fortum: Målinriktade investeringar har minskat antalet väderrelaterade strömavbrott och kortat avbrottstiderna

- Vi ser redan resultat av vårt SäkraNät program i Sverige, säger Mats Ählberg, VD för Fortum Distribution i Sverige. 2005 lanserade Fortum ett investeringsprogram på 700 MEUR för att ytterligare förbättra leveranskvaliteten i sina nordiska elnät. Programmet löper på 6 år och målet är att halvera den genomsnittliga avbrottstiden för Fortums kunder. I Sverige går satsningen under namnet SäkraNät.

Fortum storsatsar på miljömärkt el till fler kunder

Fortum samarbetar sedan flera år med Svenska Naturskyddsföreningen och tar nu ett nytt initiativ för att uppmuntra konsumenterna att göra ett aktivt miljöval. Alla privatkunder som ny- eller omtecknar ett fastprisavtal får Bra Miljöval (BMV) utan extra kostnad. Fortum gör bedömningen att det totalt rör sig om en sammanlagd förbrukning på 700 000 000 kWh, där varje kilowattimme innebär el från förnyelsebara källor. Dessutom ger satsningen ett stort tillskott till Fortums Nordiska Miljöfond.

Välkommen rapport om elmarknaden!

Fortum välkomnar resultatet av Konkurrensverkets granskning av elmarknaden, en rapport som bland annat konstaterar att det inte finns några dominerande aktörer, att marknaden är nordisk - inte nationell - och att det politiska systemet kan underlätta marknadens vidare utveckling genom att bland annat underlätta investeringar i ny produktion.
elbilsblogg

Fortsatt lägre elpris – osäkerhet inför nästa år

Elpriset på Nordpool har fallit dramatiskt under hösten, främst på grund av välfyllda vattenmagasin och sjunkande utsläppsrättspriser under 2007. Elpriserna bedöms förbli lägre under 2007 jämfört med förra året. Därefter ökar osäkerheten, till stor del beroende på den begränsade transparensen i systemet för utsläppsrätter. Det skriver Fortum i sin elmarknadskommentar som presenteras idag.
April
Vindkraftverk

Fortum satsar på vindkraft

Energibolaget Fortum planerar tillsammans med Orsa Besparingsskog att bygga en vindkraftpark i Noppikoskiområdet i Orsa Finnmark, Dalarna, ett område som bedömts vara "Riksintresse för vindkraft".

Myndighetens modell hotar säkrare elnät

– Energimyndighetens granskningsresultat har mycket litet med verkligheten att göra och hotar därmed investeringar i ett säkrare elnät. Fortum kommer, i likhet med övriga nätbolag, därför att överklaga Energimyndighetens beslut. Det säger Cecilia Hedqvist, nordisk marknadschef för Fortum Distribution, i en kommentar till dagens besked från Energimyndigheten om att Fortum åläggs att återbetala ca 250 miljoner kronor avseende nätavgifter uttagna under 2003 i Stockholm och på Västkusten.
Mars

Fortums kraftproduktion bland de bäst klimatanpassade i Europa

Fortums miljönyckeltal år 2006 • 84 % av elen inom Fortum producerades utan utsläpp av koldioxid. • Förnybara energikällor svarade för 40 % av Fortums elproduktion och för 43 % av värmeproduktion. • Den totala användningen av biomassa ökade med 22 %. • Fortum Markets är den största säljaren av miljömärkt el i Norden. • 95 % av Fortums affärsvolym omfattas av certifikat.
Februari
Untra vattenkraftverk

Fortum planerar storinvestering i Untra

Fortum planerar att investera 450 miljoner kronor i en ny vattenkraftsstation vid Untra i Tierps kommun. Den befintliga kraftstationen är byggd 1918 och flera av dess turbiner har i praktiken tjänat ut. Med en modern anläggning skulle effektiviteten vid kraftstationen kunna ökas avsevärt. Produktionen av förnybar el kan öka med 36 miljoner kilowattimmar efter investeringen.

Auktion av skidhjälmar gav stöd till idrottsskadade

Hjälmar designade av bland andra Ingemar Stenmark, Petter och Jon Olsson auktionerades under VM i Åres avslutningshelg ut till ett totalt värde av nästan 35 000 kronor. Fortum skänker lika mycket till som auktionen inbringade. Pengarna går oavkortat till Active Life Foundation som arbetar med rehabilitering, stöd och rådgivning vid idrottsskador. Fonden är grundad av Thomas Fogdö som är rullstolsbunden till följd av ett olyckligt fall på skidor. Auktionen var den sista av en mängd aktiviteter anordnats av Fortum under alpina VM i Åre 2007.
Januari

Banverket köper miljömärkt el av Fortum

Banverket har i en upphandling om miljömärkt el för år 2007, valt Fortum som leverantör. Affären omfattar ca 2,5 TWh, vilket motsvarar drygt 100 000 eluppvärmda villor. Sveriges årliga elförbrukning är ca 150 TWh.

Fortum drar fjärrvärme till Djurgården

Fortum arbetar nu med en rörförbindelse mellan Strandvägen och Djurgården. Fjärrvärmen kommer att gå under Djurgårdsbrunnskanalen och i första etappen fram till Nordiska museet.

Lägesrapport från Fortum klockan 19.00

Vid 18.45 var ca 1000 av Fortums kunder fortfarande strömlösa. Arbetet med att laga felen i elnätet har under dagen fortsatt med oförminskad styrka på ca 500 man. Personalstyrkan kommer nu delvis att bytas ut mot utvilad personal för att ge de som jobbat under längre tid möjlighet till vila.

Lägesrapport från Fortum klockan 19.00

Vid 18.45 var ca 3180 av Fortums kunder fortfarande strömlösa. Arbetet med att laga felen i elnätet har under dagen fortsatt med oförminskad styrka på ca 500 man och tre helikoptrar. Felavhjälpningen går nu långsammare beroende på att de kvarvarande felen är svårreparerade samt geografiskt spridda och som, vart och ett när de blir lagade, endast ger ett mindre antal kunder strömmen tillbaka.

Lägesrapport från Fortum klockan 19.00

Vid ca 19.00 var ca 3000 av Fortums kunder fortfarande strömlösa. Under dagen har både fel som tillkom natten innan åtgärdats samtidigt som arbetet med som kvarvarande fel som uppstod i samband med orkanen under söndagen fortsatte. Ca 8 800 kunder har under dagen fått strömmen tillbaka, men fortfarande finns runt 800 kända fel och vi beräknar att ytterligare fel kommer att upptäckas under felavhjälpningen av dessa.

Fortum utsågs till det mest ansvarsfulla energiföretaget i storebrands internationella jämförelse

Den norska finanskoncernen Storebrand publicerade i december 2006 en rapport där man bedömde energiföretagens ansvarstagande. Totalt 44 företag från olika delar av världen analyserades och av dessa utkristalliserade sig 13 som Best in Class-företag, dvs. sådana som uppfyller Storebrands särskilda fondkriterier. I helhetsbedömningen utsågs Fortum till det bästa företaget.

Lägesrapport från Fortum klockan 15.00

Vid ca 15.00 var ca 13 000 av Fortums kunder fortfarande strömlösa. På grund av hård vind har ett par av helikoptrarna haft problem med att lyfta, men vinden har nu avtagit. I vissa områden ligger många stolpar och ledningar på marken vilket medför omfattande och tidskrävande reparationsarbete.

Fortum investerar i nytt kraftverk i Estland

Fortums estniska dotterbolag, AS Fortum Tartu, bygger ett nytt kraftvärmeverk i Tartu i Estland. Investeringens värde uppgår till ca 60 miljoner euro. Tanken är att kraftverket ska färdigställas i slutet av år 2008.

Lägesrapport från Fortum klockan 20.30

Vinden fortsätter att avta, men vädret är fortfarande hårt. Med det hårda vädret i åtanke gör vi allt vi kan för att våra kunder ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt, utan att äventyra personalens personliga säkerhet.

Lägesrapport från Fortum klockan 18.30

Vinden har avtagit något och vid ca klockan 18.00 var ca 42 000 av Fortums kunder utan ström, efter att ha varit upp till 51 000 strömlösa kunder vid ca 15.00. I områdena kring Kungsbacka och i Skaraborg är d...

Lägesrapport från Fortum, 15.00

Det blåser fortfarande kraftiga vindar med orkanbyar i västra Sverige. Kl 14.30 var ca 50 000 av Fortums kunder utan ström. De flesta återfinns i Västra Götalands Län med 27 000 kunder utan ström. I Hallands län är drygt 10 000 strömlösa och stormen har även spritt sig till Värmland där drygt 10 000 kunder är strömlösa.

Lägesrapport från Fortum

Under tidiga morgonen drog stormen in över Fortums nätområden i Halland och Västra Götaland och kl 8.00 var ca 4000 av våra kunder strömlösa. Vinden har under förmiddagen ökat ytterligare och kl 11.00 ...

Lägesrapport från Fortum 12.00

Klockan 11.00 var ca 400 av Fortums kunder utan ström. Arbetet med felavhjälpning fortsätter med oförminskad styrka på 250 man och två helikoptrar. Prognosen att samtliga fel ska vara åtgärdade under dagen kvarstår.

Lägesrapport från Fortum 07.30

Klockan 06.30 var ca 1600 av Fortums kunder utan ström, fördelat på Värmlands län ca 650, Örebro län ca 375 och Västra Götalands län ca 575. Trots att arbetsinsatsen de sista timmarna i går kväll minskade antalet kunder utan ström till ca 800 har det under natten tillkommit en del fel.

Lägesrapport från Fortum

Kl 18.30 var ca 1 400 av Fortums kunder utan ström, fördelat på ca 1 000 i Värmland och ca 400 i Skaraborg. Ca 28 600 kunder har därmed återfått strömmen under dagen.

Strömavbrott efter hårda vindar i natt

Vindstyrkor på upp 30 m/s orsakade i natt strömavbrott i Fortums nätområden. Totalt var ca 30 000 av Fortums kunder strömlösa under natten. Vid ca kl 11:00 var totala antalet strömlösa ca 7 500 och merparten av dessa i Värmland.