December

Fortum Värme: Sex miljarder i gröna investeringar

Nu har Fortum Värme betalat tillbaka sitt sista delägarlån. Därmed har all ägarfinansiering ersatts med egen extern finansiering, inför att bolaget vid årsskiftet blir hälftenägt av Stockholm Stad respektive Fortum. Hälften av Fortum Värmes finansiering, sex miljarder kronor, kan räknas som grön. 

Hjälp Unga station hjälpa – de gör skillnad

Många av oss har blivit vana att se personer som lever i hemlöshet i vår omgivning, eller i vart fall som vi uppfattar att en person som lever i hemlöshet ser ut. De barn och ungdomar som Unga station trä...

Start för ångblåsning i nya biokraftvärmeverket

Fortum Värme tar nu ännu ett steg i driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Igår kväll, den 18 december cirka klockan 17 började ångblåsningen av rören i biokraftvärmeverket. Arbetet komme...
Vågkraftsparken vid Sotenäs

Vågkraftsparken vid Sotenäs ansluten till nätet

I helgen uppnåddes en viktig milstolpe för både Fortum och Seabased när vågkraftsparkens undervattensställverk anslöts till nätet. När generatorerna - de vågenergiomvandlare som syns som gula bojar på havsytan - blir anslutna kan denna teknik då börja testas i skarpt läge.
Fredrik Landahl

Fortsatt ökad kundnöjdhet ett erkännande

Att Fortum åter ökar i den stora kundnöjdhetsmätning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, SKI är ett glädjande erkännande av det arbete som görs av engagerade medarbetare.

Fortum Värme Europas första energibolag med FSC® spårbarhetsstandard

Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett effektivt system för kontroll av biobränslenas ursprung.  Fortum Värme har nu som första energibolag i Europa och det andra i världen blivit certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) Standard, spårbarhetsstandard.

Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en lösning på klimatfrågan,...

Det ska bli grönt hela veckan

  Måndag morgon. Ute viner kyliga vindar men inne är det varmt och skönt. Mitt hus värms av fjärrvärme, och eftersom jag jobbar där jag jobbar vet jag precis hur värmen produceras. Jag kan se fram...

Fortum deltar i miljöprojekt i Värmland – river ut dammen i Acksjön

Tillsammans med Klarälvens vattenråd , och Länsstyrelsen Värmland har Fortum tagit fram en programförklaring om en åtgärdsplan att genomföra biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Åtgärderna innefattar bland annat en utrivning av Acksjödammen. I samband med åtgärderna planeras ett uppföljningsprogram för att se hur åtgärderna påverkar de lokala ekosystemen.

Ånga över det nya kraftvärmeverket i Värtan

Nu ska vi ta vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i drift. Ånga kan synas på taket över kraftvärmeverket, vilket är som det ska vara. Det kommer från värmeavgivningen från pannan, som nu blir allt ...
November

Låt oss tillsammans bidra med ljus och värme i jul

Julen har alltid varit speciell, kanske därför att den så tydligt förknippas med värme, vänskap och mänsklig gemenskap. Kontrasten mot den som inget har, allra minst gemenskap med andra, blir smärtsamt tydlig....
Krångede

Bara hälften vet var deras el kommer från visar undersökning från Fortum

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på Fortums uppdrag frågat tusen hushåll om deras elval. Sju av tio tycker att det är viktigt hur elen producerats, men ändå säger sig bara drygt hälften veta var deras el egentligen kommer från. När svaren granskas visar det sig att flera av dessa tyder på att andelen som faktiskt vet är lägre än så.

Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

Fortum Värme emitterar obligationer för SEK 1,5 miljarder

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 27 november 2017.
Oktober

Norrenergi och Fortum Värme samarbetar för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Norrenergi och Fortum Värme har den 22 oktober tecknat slutliga avtal om en långsiktig samverkan inom fjärrvärmeområdet. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över en halv miljon hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom samverkansavtalen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden och samtidigt möjliggörs ytterligare utveckling av hållbar kraftvärme för hela regionen.
Anders Egelrud

Fortum Värme: Ett aktivt klimatarbete ger affärsnytta

Det står utom allt tvivel att företag tjänar ekonomiskt på ett aktivt klimatarbete. Dessutom är det moraliskt det enda rätta. Lägg därtill att det är bråttom – näringslivet har en skyldighet att agera annars når vi aldrig tvågradersmålet. 

Borde det inte finnas fler elbilar i Tyskland?

Vi träffade mest personer från Norge och Danmark men även några från Nederländerna genom Tyskland. Vi mötte några få svenskar och såg en och annan schweizregistrerad bil. Däremot såg vi bara en tyskregi...

Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU – Baylan och kommissionen på besök i nya biobränslekraftverket

Tisdagen den 13 oktober besökte EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen Maroš Šef?ovi? tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan som kommer att tas i drift 2016. Syftet med besöket var att få en bild av hur man med hjälp av ett systemperspektiv, biobränslen och teknikneutrala styrmedel formar ett hållbart energisystem som är kostnadseffektivt, energieffektivt och ger stor miljönytta. Besöket var ett led i det arbete som Energiunionen nu genomför att få in goda exempel och synpunkter som är värdefulla för det fortsatta arbetet.

Lågt vatten i Marmen

De närmaste veckorna kommer vattennivån i sjön Marmen som ligger utmed Ljusnans sträckning att vara cirka 40 centimeter lägre än normalt för årstiden. Sänkningen som ligger inom ramen för gällande tillstånd ...

Fortum Värme genomför arbeten i det nya biokraftverket i Värtan

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

En svensk effektreserv möter inte behovet

Frågan om skapandet av en svensk effektreserv har lyfts och från Fortums sida så ställer vi oss frågande till vad en sådan ska lösa. Det är så att vi idag inte har något egentligt effektproblem i södra S...
September

Biokol får staden att växa och utsläppen att minska

Stockholm Biochar Project ska ta tillvara stockholmarnas trädgårdsavfall för att producera biokol och klimatpositiv värme. Biokolet har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel och bidrar till ...

När kärnkraften fasas ut krävs en ny energimix, säger Fortum

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till 2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i normalfallet. Med tydlig adress till Energikommissionen efterlyste Per Langer en moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på utbyggnad av kraftvärme.

Stockholm – framtidens nya hub för datahallar

Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och energieffektiva lösningar nära staden.

Viking Bandy tog hem segern i Älvstädar-SM 2015

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Klarälven deltog fler än 300 ungdomar från 17 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp. Viking Bandy tog hem förstaplatsen i Älvstädar-SM 2015 och vinner 25 000 kronor till föreningskassan.

7 ton upplockat skräp – resultatet av Älvstädar-SM längs Gullspångsälven

Sista helgen i augusti var det Älvstädar-SM då över 2000 ungdomar från 86 lokala idrottsföreningar tillsammans plockade upp 35 ton skräp utmed Ljusnans, Klarälvens, Dalälvens och Gullspångsälvens älvkanter. Längs Gullspångsälven med biflöden deltog fler än 300 ungdomar från 14 idrottsföreningar och tillsammans samlade de in 7 ton skräp. Flest älvsupportrar vid Gullspångsälven värvade Degerfors innebandy som därmed kniper andraprisplatsen i Älvstädar-SM och vinner 10 000 kronor till föreningskassan.

Järvsö Bollklubb kammande hem bästa älvstädarfoto längs Ljusnan

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Järvsö Bollklubb vann bästa foto längs Ljusnan och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Nordvärmlands FF

Nordvärmlands FF kammande hem bästa älvstädarfoto längs Klarälven

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Nordvärmlands FF vann bästa foto längs Klarälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Kvarnsveden IK

Kvarnsveden IK kammande hem bästa älvstädarfoto längs Dalvälven

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Kvarnsveden IK vann bästa foto längs Dalälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.
Foto av ett barn som lyfter upp en gammal cykel

Bästa älvstädarfoto ger 5 000 kr till Karlskoga Bats lagkassa

Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Juryns val landade på ett av Karlskoga Bats bidrag, vilka alla visade upp såväl stor kreativitet som en hög ambitionsnivå. Det innebär att Karlskoga Bats kammar hem 5 000 kronor extra till lagkassan.
Augusti

Fortum Värme – Delårsrapport januari – juni 2015

Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Ljusnans ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Dalälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Klarälvens ungdomar tävlar i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Premiär för Gullspångsälven i Älvstädar-SM

För tredje året i rad tävlar ungdomsidrottsföreningar i Älvstädar-SM längs med fyra av Sveriges älvar Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Älvstädar-SM är Sveriges största och världens en...

Lägre vattennivåer än normalt

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.

Gullspångsälven vinner Fortums fototävling igen

Med mindre än en månad kvar till den tredje upplagan av Älvstädar-SM står ännu en Gullspångsälvsförening som vinnare i Fortums fototävling på temat ”Livet vid älven”. Med en bild som enligt juryn visar på hur älven oberoende av väder bjuder på många tillfällen att umgås, inte minst sportfisket, tar Grythyttans IF hem månadsvinsten på 5 000 kr till lagkassan.
Juli
Gråda Kraftverk

Efter fem år är Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk snart klar

Fortum avslutar under sensommaren 2015  den ordentliga uppgraderingen av Gråda vattenkraftverk, Djura, Leksands kommun, vilken påbörjades redan 2010. Renoveringen har fokuserat på  miljö-, och personalförbättrande åtgärder vid kraftverket som har varit igång sedan 1951. Under renoveringen har Fortum även framgångsrikt testat olika tekniska lösningar för att minska generatorernas effektförluster.
Råda

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena
Skevdi

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

Stort steg mot långsiktigt produktionssamarbete om fjärrvärme mellan Sundbyberg, Solna och Stockholm

Norrenergi och Fortum Värme har i dag tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt produktionssamarbete för fjärrvärme. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig. 

Svenska och finska perspektiv på kärnkraften

Grannländerna Sverige och Finland ligger i framkant inom kärnkraften både avseende teknik och säkerhet. Trots detta är synen på kärnkraftens framtid helt olika. I Finland byggs ny produktion i Sverige talas ...

Green data centres make Stockholm unique in the world

The Internet service provider Bahnhof and the energy company Fortum Värme have signed an agreement for large-scale heat recovery from Bahnhof's planned “Green Hub” data centre in central Stockholm. Fortum Värme will be supplying cooling to Bahnhof, which in turn plans to sell back surplus heat to the district heating system. The ability for data centres to sell excess heat, which previously went to waste, at market prices make Stockholm a unique place to establish your operations.

Degerfors innebandyklubb kammar hem vinst i fototävling för sin tolkning av temat ”Livet vid Älven”

Det är inte förens i slutet av augusti som Älvstädar-SM kommer att gå av stapeln i bland annat kommuner kring Gullspångsälven med biflöden. Men redan nu har Degerfors innebandyklubb pojkar och flickor 03 kommat hem en delseger, nämligen den tredje vinsten i den fototävling där föreningar som deltar i Älvstädar-SM tävlar med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”.

Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive

Vasakronan har valt Fortums Charge & Drive molnbaserade affärssystem för att hantera sin infrastruktur för laddning av elbilar. Vasakronans kommersiella fastighetskunder vill kunna möta sina hyresgästers förväntningar på en användarvänlig elbilsladdning och lösningen gör det möjligt för Vasakronan hantera sin laddinfrastruktur på ett enkelt sätt. Vasakronan uppskattar att minst 100 laddplatser kommer att vara tillgängliga i slutet av 2015, inklusive 3-5 snabbladdare. Utbyggnaden kommer fortsätta under 2016.

Klart politisk besked igår om vattenkraften – klimatfrågan måste in i miljöbalken

Det framgick under tisdagen i samband med att Fortum släppte rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Fortum och syftar till att så objektivt som möjligt besvara en rad olika frågeställningar kopplade till svensk vattenkraft. Detta är viktigt därför att samtidigt som det globala perspektivet har ökat i betydelse så ger inte miljölagstiftningen stöd för sådana avvägningar.
Juni

Be inte om ursäkt för vattenkraften

På tisdagen var det dags att diskutera vattenkraften. För att värna denna förnyelsebara energikälla som utgör ryggraden i både svenskt energisystem och i det framtida hållbara samhället, var temat att disk...

Revolution på energimarknaden i Europa

Under måndagen arrangerade vi ett seminarium om den pågående och omfattande strukturomvandling på den europeiska energimarknaden. Intresset för seminariet var stort, och det blev snabbt fullsatt på M/S B...

Nej till Edeforsen

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Exjobb på Fortum – En lärorik resa

Hej! Vi heter Åsa Thurin och Caroline Gustafsson och har pluggat till civilingenjörer i energisystem vid Uppsala universitet. Under vårterminen har vi skrivit examensarbete på Fortum, där vi har tagit fram...

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet. Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Dalälven i Malung-Sälens kommun. Lima kraftverk togs i drift 1960, och efter 55 års drift är det dags att investera 100 miljoner för att förbättra dammarna så att de möter dagens krav.

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning – Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.
Fortums båt i Almedalen

Mot Visby och Almedalsveckan 2015

Nu har det återigen blivit dags att styra båten Blue Charm mot Visby, och Almedalsveckan. Vi ser fram emot att vara på plats och lyfta frågor som rör energipolitik, delta i debatten, och driva diskussioner om h...

Minskande flöden i Dalälven och Klarälven

Efter 5 veckor med regn och ökande vattenföringar i vattendragen har det nu vänt och med mindre regn och mer sol börjar det sakta torka upp i Dalälven och Klarälvens tillrinningsområden.

Fortum: Moderniseringen av Untra principiellt viktig för vattenkraften

Fortum har nu lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att modernisera vattenkraftverket Untra som ligger utmed Dalälven i Tierps kommun. Untra har närmare hundra på nacken och moderniseringen är på sikt helt nödvändig för fortsatt produktion. Moderniseringen omfattar även viktiga miljöförbättringar. Ärendet är principiellt mycket viktigt då många av Sveriges äldre vattenkraftverk ligger i skyddade älvsträckor.
Maj

Dalälven kammar hem den andra månadsvinsten i rad – samtidigt är det nu över 2000 anmälda till Älvstädar-SM

Med 2000 anmälda deltagare till den tredje upplagan av Älvstädar-SM har förra årets deltagarrekord redan nu överträffats. Förhoppningen är att det stora antalet deltagare resulterar i renare älvstränder än någonsin. Inför själva Älvstädar-SM deltar föreningarna även i en fototävling på temat ”Livet vid älven” och det är en Dalälvsförening som tar hem även den andra månadstävlingen.

Inslag från Svensk Energis stämma

I början av maj hade Svensk Energi sin stämma. Jag höll där ett anförande om Fortums strategiska inriktning och deltog även i ett panelsamtal med energiminister Ibrahim Baylan (s) och Magnus Hall, koncern...

Fortum Distribution renoverar viktig station i Stockholm

Tiotusentals stockholmare är beroende av den - utan att veta om det. Nu ska Fortum Distributions stora station i Örby få en rejäl ansiktslyftning för framtiden. – I och med den här satsningen ser vi till att stationen även i framtiden kan ge boende, företag och andra trygg och säker el, säger Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm.
Avestaforsen

Avestaforsens brus blir musik i konstprojektet Whitewater

I samarbete med Fortum kommer konstnären Håkan Lidbo samt programmeraren Per-Olov Jernberg att göra musik av Avestaforsens rörelser. Konstprojektet Whitewater omvandlar vattnets flöde till realtidsgenererad musik och animationer som en del av konstutställningen Avesta Art. Syftet är att lyfta fram vattnets kraft, något som är en grundläggande förutsättning för liv på jorden och som dessutom, mer direkt, förser oss med den elektricitet som gör vår livsstil möjlig.

30 lax rätt ner i sjön

Den grå himlen hindrade inte stockholmarna att besöka årets händelse för fisket i Stockholms ström. Idag, den 18 maj släppte vi på Fortum nämligen ut ca 10 000 havsöringsyngel i Strömmen. Detta är något v...
Laxsläpp 2015

Stort intresse för den traditionsenliga laxutsättningen

Idag, den 18 maj satte Fortum, Stockholms stad och HEBA ut ca 10 000 havsöringsyngel i Strömmen och i morgon sätts ytterligare 12 000 laxyngel och 18 000 havsöringar ut. Det här är en tradition som pågått under många år och är för oss en symbol för vilken ren stad Stockholm är. Stockholmarna själva är också intresserade, trots vädret hade många nyfikna samlats vid strömmen utanför Operan.

Kompletterande vårflodsprognos vecka 20

Även om vattennivåerna ligger inom det normala under vårfloden i såväl Dalälven som Klarälven så ger ökad tillrinning ökande nivårer de närmsta dagarna.

Därför höjer vi elnätspriset den 1 juni

I dagarna får våra kunder ett brev hem i brevlådan. Budskapet är att vi höjer priset, för andra gången i år. Många av er kommer antagligen inte ens läsa brevet, andra kanske rycker på axlarna. Men jag ve...
vårflod

Vårflodsprognos vecka 20

Årets vårflod börjar nu komma igång på allvar i de områden där Fortum har huvuddelen av sin vattenkraft. Regn och högre temperaturer har satt fart på snösmältningen i fjällen. Vattennivåerna kommer nu att stiga i Ljusnan, Dalälven och Klarälven. För delar av Dalälven når flödet upp till en normal vårflod i övrigt är det fortsatt något under normala nivåer.

Fortum Värme gör den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK

Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Fortum Värme är även det första energibolaget i Sverige som ger ut en grön företagsobligation.

EU:s Horizon 2020-program tilldelar 17 miljoner euro till ett forskningsprogram om vågkraft som koordineras av Fortum

EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden. Testprojektet kommer att genomföras vid Wave Hubs vågkraftstestcenter i Cornwall, Storbritannien, där Fortum har leasat en plats.

Fortum samarbetar med IVT om luftvärmepumpar

Nu kan Fortums kunder göra det enkelt för sig när de ska installera luftvärmepumpar. Genom ett samarbete med IVT blir det möjligt att få en helhetslösning för uppvärmning av inomhusklimatet. Förutom att det b...
Renare stad

Renare stad

Hur många packar en picknick-korg, tar fiskespö och badkläder för att bada centralt i en storstad? Jo, de som bor i Stockholm. Vi vill att Stockholm ska fortsätta sjuda av liv, även under ytan. Det är dä...

Första vinnare i Älvstädar-SM’s fototävling på temat ”Livet vid älven” är Leksands simförening

Som ett nytt inslag i Älvstädar-SM 2015, vilket genomförs tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige, arrangerar Fortum en fototävling, där deltagande föreningar ges möjligheten att tävla med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”. Varje månad, från april till augusti, kommer Fortum att dela ut ett pris till det bästa inskickade fotot i syfte att ge lagen ytterligare möjligheter att dryga ut lagkassan.

Oljeläckage vid Järvafältet, Spånga, 29 april 2015

Ett oljeläckage upptäcktes på förmiddagen den 29 april i ett dike vid Järvafältet. Oljan  kan komma från två oljekablar som är tagna ur drift, men utredningen är ännu inte klar. Räddningstjänst, Miljöförvaltn...
April

Fortum ger pris till student för vidareutveckling av elbilslösning – förbättrar kundernas elbilsanvändande

Vinnaren av Fortum Innovation Challenge 2015, Beichen Chen, KTH, har utvecklat en lösning som med hjälp av information från öppna datakällor i kombination med Fortum’s lösning för laddinfrastruktur Charge & Drive gör det enkelt för elbilsanvändarna att planera sina resor och därmed motverka det som många upplever vara elbilens utmaning - räckviddsångesten. Hennes innovation har stor potential att aktivt bidra till omställningen till elbilar och är därmed ett viktigt steg mot till hållbara samhället.

Åtgärdsprogram på Högdalenverket i syfte att säkra arbetsmiljön vid askhantering

Fyra personer på Högdalenverket har under perioden 23 mars till 14 april fått utslag och klåda på delar av kroppen, alla är symtomfria nu. Personerna som har fått besvär har arbetat i närheten av flygaska. Prover på flygaskan har tagits. Resultatet visar att det förekommer fibrer i askan, vilka kan orsaka hudutslag och klåda. Luftmätningar som har gjorts tidigare visar inte på några fibrer i luften. Ytterligare mätningar ska ske. Extra städning och förstärkt personlig skyddsutrustning är utförda säkerhetsåtgärder för att säkra arbetsmiljön för de som arbetar med askhantering.

Lugn vårflod

Fortum brukar regelmässigt gå ut med veckovisa vårflodsprognoser för de områden där företaget har verksamhet. I år ser dock vårfloden ut att bli mycket lugn. Mot den bakgrunden är Fortums prognos att det i dagsläget inte finns något behov av veckovisa prognoser.

Olyckligt att regeringen föregriper Energikommissionen

Tidigare idag presenterades vårbudgeten. Tyvärr ser det ut som att den höjda skatten på kärnkraften kommer att bli verklighet, eller som den egentligen heter skatt på termisk effekt i kärnkraftreaktorer. Den inf...

Fortums rostiga nätstation kan bli ”Årets Stockholmsbyggnad”

En av Fortum Distributions nätstationer i Norra Djurgårdsstaden har nominerats till två fina arkitekturpriser. Dels till Stålbyggnadspriset och dels till utmärkelsen ”Årets Stockholmsbyggnad”. - Det känns roligt och hedrande. Det är ett bevis på att vi är en viktig aktör i byggandet av dagens och framtidens huvudstad, säger Johan Lindehag, vd på Fortum Distribution.

Pekka Lundmark utsedd till Fortums nye VD och koncernchef

Pekka Lundmark, civilingenjör, 51, har utsetts till VD och koncernchef för Fortumkoncernen. Han kommer att börja arbeta för Fortum i början av september 2015 och kommer närmast från Konecranes, där han varit VD och koncernchef de senaste tio åren. Innan dess var han VD och koncernchef för Hackman under 2002-2004 och hade ett antal ledande positioner inom Nokia under åren 1990-2000.
Mars

Fortum: Solcellpaket för alla

Med långsiktiga regler för mikroproduktion på plats och dagar som blir längre och ljusare är det många som nu överväger att investera i solceller,  förra året installerades 36,2 MW - vilket var en fördubbling jämfört med 2013 – och Fortum räknar med att den kraftiga ökningen fortsätter under 2015. Nytt inför 2015 är också att Fortum kan erbjuda kompletta solcellslösningar, installerat och klart, i hela landet, tillsammans med Kraftpojkarna.

För en ljusare framtid: I samband med Earth Hour tänder Fortum 350 solcellsdrivna lampor i Kenya

Det är avsaknad på tillgång till el som är den stora utmaningen, inte tillgången. El är en grundläggande förutsättning för utveckling och i nästa steg, minskad fattigdom. Genom samarbetet med Givewatts bidrar Fortum till att ge eleverna vid fem till tio skolor Kwaleregionen i Kenya möjlighet att skapa sig en ljusare framtid – för sig, för sina familjer och för sina samhällen.
Gotlands första snabbladdare

Gotlands första snabbladdare på plats

I samband med att McDonald’s öppnade sin nya restaurang i Visby invigdes även Gotlands första snabbladdare tillsammans med Fortum Charge &Drive. Därmed togs också ett viktigt steg för att som gotlänning välja elbil. Laddstationen som även har semisnabb laddning klarar därmed av alla de typer av elfordon som finns på den svenska marknaden. Det betyder även att de fastlänningar som besöker Gotland, inte minst under sommaren, inte behöver välja bort elbilen under semestern.

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

Fortum, tillsammans med Seabased Industry AB och Energimyndigheten, håller på att skapa sin första vågkraftpark, nordväst om Smögen. Sjösättningen av den första delen av vågkraftparken slutförs under veckan. Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten. 
Bengt Johansson Fortum

Äntligen kan vi våga satsa för framtiden!

Jag fick under eftermiddagen veta att Högsta Förvaltningsdomstolen inte kommer att ta upp frågan om intäktsregleringen för vidare prövning. Äntligen kan vi sätta punkt för en flerårig juridisk process, ...

Det är Bollnäs som gäller när företagarna får välja

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att Dönje vattenkraftverk är populärast hos Fortums företagskunder. Vattenkraftverket, som stod färdigt 1953, har en normal årsproduktion på 340 GWh/år, vilket motsvarar elanvändningen hos 17 000 eluppvärmda småhus.

Värmlänningarna gillar sitt vattenkraftverk Edsforsen

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att värmlänningarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – Edsforsen blev snabbt fulltecknat. Sedan 1949 har Edsforsen bidragit till att lysa upp Värmland.
Untra vattenkraftverk

Stockholmarna gillar sitt vattenkraftverk Untra

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att stockholmarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – i nästan hundra år har vattenkraftverket Untra, Stockholms första egna vattenkraftverk och känt för sin påkostade interiör och exteriör, lyst upp huvudstaden och det är också det som är det mest populära när stockholmarna får välja.

Fortum slutför försäljningen av distributionsaffären genom att sälja den svenska elnätsverksamheten till ett konsortium av pensions- och infrastrukturbolag

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) undertecknade på fredagen en överenskommelse om försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som utgör Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Olyckligt beslut om utökning av elcertifikaten

Den svensk-norska uppgörelsen kring elcertifikaten var lika väntad som olycklig, att regeringen hade denna ambition framgick redan av regeringsförklaringen. Jag tycker det står i kontrast med de ambitioner som...

Förbättrad rapportering visar att andelen vild lax och öring har ökat i Vänern

Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014. Bättre rapportering gör det också möjligt att förbättra arbetet med utsättningen av fisk.

Glödbrand i silo i Energihamnen under kontroll

En glödbrand startade i förmiddags i Fortum Värmes silo i Energihamnen i Stockholm. Räddningstjänst har varit på plats men har bedömt läget under kontroll och nu lämnat området. Det är ingen fullt utve...
Februari

Fortum Distribution växer – 60-tal nya tjänster under 2015

Fortum Distribution fortsätter sina satsningar för att förstärka och förnya elnätet. Samtidigt växer också företaget. Under 2014 anställdes 46 personer och målet är att anställa upp mot 60 personer under 2015.- Både vi som företag och hela vår bransch är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fortum Distributions vd Johan Lindehag.

Stor framgång för Fortums Innovationstävling

I november lanserade vi vår innovationstävling för studenter. Denna vecka var sista datum för att skicka in tävlingsbidrag, och resultatet har varit fantastiskt. Vi har totalt fått in över 60 bidrag från s...

Fortsätt att göra det enklare för kunden

De senaste två veckorna har solkraften debatterats friskt med replik efter replik på Per Kågesons debattartikel i Ny Teknik där han sågade Naturskyddsföreningens årsbok för 2015, Solrevolutionen, och men...

Kraftbolagen de stora investerarna i förnybart

I jämförelse med resten av världen har Europa gjort stora investeringar i förnybart och kommer fortsatt göra så. De senaste tio åren har 80 procent av investeringarna gått till förnybart. Detta var besk...

Ny chans för Edeforsen

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.

Nu startar Värmetävlingen 2015

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en egen food truck för bostadsrättsinnehavarna under en helgdag.

Starkt resultat trots utmanande år för Fortum

Fortum lyckades nå ett starkt resultat, i stor utsträckning tack vare ett framgångrikt genomfört effektiviseringsprogram och avyttringar enligt plan. Fortums resultat 2014 var bra i en marknad dominerad av ...

Status arbetsplatsolyckan i Värtan

Fortum Värmes interna utredning av olyckan vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan den 4 november är klar. Vi har nu vår bild av vad som hände, hur det kunde hända avvaktar vi polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning. Både polisutredningen och Arbetsmiljöverkets utredning syftar till att klarlägga de bakomliggande orsakerna och polisutredningen syftar till att fastställa ansvarsfrågan.

Nya avtal ska ge Fortums kunder kortare strömavbrott

Fortum Distribution har skrivit avtal med Vattenfall Service och ONE Nordic om tillgång till extra resurser i samband med stora störningar, exempelvis i samband med stormar. Avtalen gör att Fortum inom ett dygn kan ha 35-40 extra personer på plats.
Januari

Fortum tar hjälp av lokal expertis för att korta strömavbrotten

Fortum Distribution har skrivit avtal med Malungs elnät, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. Avtalen gör att elnätskunderna snabbare kan få tillbaka strömmen om något fel inträffar. – Vi får tillgång till kunnig personal som finns lokalt och kan rycka ut om det händer något, säger Jimmy Mattsson som är ansvarig på Fortum Distribution.

Fortum tar Vargen till hjälp vid avbrott

Fortum Distribution bygger en ny mobil transformatorstation, döpt till Vargen. Anläggningen blir den tredje i landet och ökar beredskapen och möjligheterna att hantera haverier i ställverk och transformatorer i mellersta Sverige.

Stort internationellt intresse för Öppen Fjärrvärmes konferens om återvunnen energi från datahallar

Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats för överskottsvärme vilket skapade ett stort internationellt intresse från såväl inbjudna åhörare som talare. Bland talarna fanns bland andra Dr. Nicolas Dubé från HP, Kevin Slover, Director Data Centre Global Property Selection, LLC samt Stockholms Finansborgarråd Karin Wanngård.

Fortum inviger ett nybyggt solkraftverk i indien

Fortum invigde på tisdagen företagets nya solpark på 10 MW i Madhya Pradesh i Indien. Solparken är Fortums andra solenergiprojekt i landet och kommer genom tillskottet av ny el att tränga undan CO2-utsläpp på mer än 18 000 ton årligen.

Enklare koll på energianvändning – direkt i mobilen

Nu kan alla Stockholms bostadsrättföreningar och fastighetsägare med fjärrvärme få ännu enklare koll på sin fastighets värmeanvändning. Fortum Värme lanserar som start på det nya året en app där man enkelt kan ha koll på sin värmeanvändning, jämföra med sin fjärrvärmeprognos samt få en översikt av sina fakturor. Som komplement till appen finns Energikontot på fortum.se, vilken underlättar för de kunder som har behov av djupare energiuppföljningar och analyser över längre tid.
Bengt Johansson Fortum

Kablar i marken gav resultat när Egon drog fram

Stormen Egon skapade mycket problem för våra kunder. Men, tack vare de stora investeringar som vi gjort under de senaste åren begränsades ändå skadorna. Ännu en gång blev det tydligt hur viktigt arbetet m...

Varm väderlek och sjunkande kolpris

Priset på elderivatmarknaden sjönk i december på grund av sjunkande kolpris. Spotpriset på el steg dock något på grund stigande elförbrukning, men uppgången motverkades av varmare väder än normalt och sjunk...

Fortum skriver avtal för försäljningen av BlaikenVinds elproduktion

Fortum kommer att för BlaikenVinds räkning ansvara för försäljningen av deras elproduktion på spotmarknaden samt blir balansansvarig för hela vindkraftsparken. Avtalet sträcker sig mellan 2015-2017 och kan förlängas till 2020. Samarbetet förstärker Fortums närvaro på spotmarknaden samtidigt som BlaikenVind får en lösning som motsvarar deras högt ställda krav.

Fortum ökar beredskapen inför oväder

SMHI varnar för kraftiga vindar över framför allt västkusten, med start under lördag eftermiddag. Med anledning av det ökar Fortum sin beredskap för att kunna hantera eventuella strömavbrott.

Fortums årskrönika 2014

I årskrönikan berättar vi om aktiviteter som vi genomförde förra året. Det är en blandning av händelser från olika delar av vår verksamhet.

Lägesrapport fjärrvärmeavbrottet i nordvästra Stockholm

Vi har arbetat intensivt under gårdagen och natten för att få igång reservkapacitet, men tyvärr kan det hända att vi inte får igång fjärrvärmeproduktionen till alla kunder förrän framåt 14 idag, söndag. Områden som berörs är Märsta, Sigtuna och Arlanda.

Störningar i fjärrvärmen i nordvästra Stockholm

Kl 12.30 idag, lördag 3 januari, inträffade en fjärrvärmestörning då hela Brista värmeverk löste ut. Kunder i nordvästra Stockholm påverkas av den här störningen. Felsökningar har pågått hela dagen och...

Stormen Svea: Lägesrapport från Fortum kl 13

Stormen Svea har än så länge inte skapat några större problem för Fortums elnätskunder. Det är dock för tidigt att blåsa fara över, och den utökade bemanningen finns kvar under eftermiddagen.

Stormen Svea: Lägesrapport från Fortum kl 8.30

Under dagen väntas hårda vindar dra in över västkusten och vidare österut i landet. Fortum har ökat sin bemanning för att hantera eventuella avbrott, både i fält, kundservice och i driftcentralen.