Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenteras vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck är ca 6 000 personer sysselsatta. Till det kommer ytterligare 15 000 personer i form av direkta leverantörer av produkter och tjänster. Sammanlagt är minst 21 000 arbetstillfällen, många av dessa högkvalificerade och internationellt ledande, direkt kopplade till den svenska kärnkraften och därmed beroende av de beslut som snart fattas om kärnkraftens framtid i Sverige.
R&D-chef

Alla förlorar om kärnkraften skattas ihjäl

Att kärnkraften i Sverige tvingats till nedskrivningar på drygt 30 miljarder kronor har hittills väckt förvånansvärt liten uppmärksamhet, så det är bra att frågan om effektskattens konsekvenser nu aktual...

Svenska och finska perspektiv på kärnkraften

Grannländerna Sverige och Finland ligger i framkant inom kärnkraften både avseende teknik och säkerhet. Trots detta är synen på kärnkraftens framtid helt olika. I Finland byggs ny produktion i Sverige talas ...

Budgetförslag äventyrar svensk elproduktion

I budgetpropositionen för 2015 föreslår finansdepartementet höjd skatt på effekt i kärnkraftsreaktorer. Det är ett olyckligt förslag anser Fortum som istället föreslår en sänkning. Idag är det ekonomis...
oskarshamn kärnkraftverk

Säkerhet högsta prioritet i Oskarshamn

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har igår 2012-12-06 beslutat att Oskarshamn kärnkraftverk enhet två (O2) måste tas ur drift för underhåll och inspektion av dieseldrivna nödelaggregat för att säkerstäl...

Mer naturgas när Japan stänger kärnkraften

Efter tsunamin i mars förra året har Japan beslutat om stängningen av flera kärnkraftverk. En av konsekvenserna av detta är att behovet av naturgasimport ökar kraftigt. För Japans del betyder det att am...
oskarshamn kärnkraftverk

Läget stabilt för Nordisk kärnkraft

I dag mötte energiminister Anna-Karin Hatt representanter för de stora energibolagen inför den kommande vintern. Ministern ville framförallt ha besked om vilka slutsatser som dragits från föregående vinter och hur det påverkar planerna inför kommande vinter. Enligt företrädare för kärnkraften ser läget stabilt ut inför kommande vinter.
oskarshamn kärnkraftverk

TV-program om kärnkraft

I går sände SVT ett kritiskt program om Svensk kärnkraft och elpriserna. I programmet talar man om stora vinster för företagen på grund av stopp i kärnkraftsverken. Detta stämmer inte för Fortum - mer fi...

Ett bra produktionsår vid Lovisa kärnkraftverk

År 2010 var ett bra produktionsår för Fortums  kärnkraftverk, Lovisa. Kraftverket var, med undantag för några korta produktionsstörningar, i full produktion hela året. Lovisa kraftverk producerade 7,7 tera...
oskarshamn kärnkraftverk

Branschetiska regler ökar förtroendet för Svensk kärnkraftsverksamhet

För att möta behovet av en större insyn inom den samägda kärnkraften och undvika ett förtroendeproblem på elmarknaden har Fortum, E.ON och Vattenfall tagit initiativ till att utveckla gemensamma branschetiska regler. Syftet är att öka förtroendet för att styrelsearbetet sker i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. De branschetiska reglerna omfattar informationsutbyte och utbildning. Dessutom bjuder man in Energimarknadsinspektionen (EI) att nominera oberoende observatörer att vara adjungerade till de tre styrelserna. EI har löpande informerats om processen, framtagandet av de branschetiska reglerna och har haft möjlighet att kommentera.

Internationell betraktelse kring kärnkraften

Med tanke på debattartikeln i DN där Naturskyddsföreningen och LRF går till angrepp på kärnkraften därför att den är alltför dyr, kan det vara intressant att veta vad som händer i vår omvärld. Jag deltog p...

Näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag, torsdagen den 21 oktober, 2010, bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige för en lägesrapport inför den kommande vintern, med fokus på kärnkraften. Mötet var en uppföljning av det möte näringsministern bjöd in till i mars tidigare i år.

Undersökning från Fortum om Svenskarnas syn på energiproduktion; Svenskarna stöder kärnkraft

Idag, torsdagen den 17 juni beslutar riksdagen om förslaget från regeringen att gammal kärnkraft ska få ersättas med ny. En nyligen genomförd undersökning av United Minds på uppdrag av Fortum visar att det finns ett stöd för kärnkraften. Ungefär en tredjedel av svenskarna och nästan hälften av männen vill att Sverige satsar mer på kärnkraft. Stödet är störst i Sydsverige.

Kommentar från Fortum med anledning av näringsministerns möte med ägarna till kärnkraften

I dag bjöd näringsminister Maud Olofsson in representanter för de tre stora energibolagen i Sverige till ett möte. Ett möte som skulle ge svar på vad energibolagen avser att göra för att säkerställa driften av kärnkraften, men också för att få en redovisning av bolagens planerade investeringar i förnybar produktion. Näringsministern tog också upp frågor kring timmätning och utbyggnad av elnätet– två frågor som är mycket viktiga för en framgångsrik hållbar energiförsörjning.

2009 – rekordår för Fortums kärnkraftverk

År 2009 blev ett rekordår för Fortums kärnkraftverk Lovisa i Finland, både när det gäller driftssäkerhet och mängden producerad el. Sammanlagt producerades 8,15 terawattimmar el under året och det inträffade inte en enda incident som omfattas av den internationella klassificeringsskalan INES.

Fortums miljökonsekvensbeskrivning gällande en tredje kärnkraftverksenhet i Lovisa till arbets- och näringsministeriet

PRESSMEDDELANDE Fortum har idag, 3.4.2008, till arbets- och näringsministeriet inlämnat sin miljökonsekvensbeskrivning gällande en utvidgning av kärnkraftverket på ön Hästholmen i Lovisa med en tredje kärnkraftverksenhet (Lovisa 3) med en eleffekt på 1 000–1 800 megawatt. Den gjorda miljökonsekvensbedömningen ger vid handen att en tredje enhet kan uppföras på ön Hästholmen i Lovisa. Fortum fattar beslut om vidare åtgärder efter att ministeriet har uttalat sig.

FORTUM ÖVERLÄMNADE PROGRAMMET FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV EN NY KÄRKRAFTVERKSENHET I LOVISA TILL HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET

Pressmeddelande Fortum överlämnade på tisdagen den 26.6.2007 till handels- och industriministeriet programmet för miljökonsekvensbedömning av en ny kärnkraftverksenhet på Hästholmen i Lovisa. På basen av detta program och inkomna utlåtanden gör Fortum den egentliga miljökonsekvensbedömningen. Denna överlämnas till ministeriet före sommaren 2008. I miljökonsekvensbedömningen granskas byggandet av en ny kärnkraftverksenhet med en 1000 – 1800 megawatts eleffekt.

Fortum påbörjar miljökonsekvensbedömning för Lovisa

Fortum påbörjar en miljökonsekvensbedömning (MKB) för planerat kärnkraftverk på Hästholmen i Lovisa. Det planerade kraftverket kommer att ha en effekt på 1000 - 1800 MW. Syftet med Lovisa 3-projektet är att öka produktionen av kostnadseffektiv koldioxidfri produktion.