Fortum Värme: Sex miljarder i gröna investeringar

Nu har Fortum Värme betalat tillbaka sitt sista delägarlån. Därmed har all ägarfinansiering ersatts med egen extern finansiering, inför att bolaget vid årsskiftet blir hälftenägt av Stockholm Stad respektive Fortum. Hälften av Fortum Värmes finansiering, sex miljarder kronor, kan räknas som grön. 

Start för ångblåsning i nya biokraftvärmeverket

Fortum Värme tar nu ännu ett steg i driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Igår kväll, den 18 december cirka klockan 17 började ångblåsningen av rören i biokraftvärmeverket. Arbetet komme...

Fortum Värme Europas första energibolag med FSC® spårbarhetsstandard

Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett effektivt system för kontroll av biobränslenas ursprung.  Fortum Värme har nu som första energibolag i Europa och det andra i världen blivit certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) Standard, spårbarhetsstandard.

Kommentar till Svenska Dagbladets artikel om klimatbovar

Rubriksättare vill väcka känslor och skapa intresse. Det är så det går till. Men när epitetet klimatbov sätts på ett av de koncept som tvärtom enligt alla bedömningar utgör en lösning på klimatfrågan,...

Fortum Värme emitterar obligationer för SEK 1,5 miljarder

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 27 november 2017.

Norrenergi och Fortum Värme samarbetar för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft

Norrenergi och Fortum Värme har den 22 oktober tecknat slutliga avtal om en långsiktig samverkan inom fjärrvärmeområdet. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över en halv miljon hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom samverkansavtalen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden och samtidigt möjliggörs ytterligare utveckling av hållbar kraftvärme för hela regionen.
Anders Egelrud

Fortum Värme: Ett aktivt klimatarbete ger affärsnytta

Det står utom allt tvivel att företag tjänar ekonomiskt på ett aktivt klimatarbete. Dessutom är det moraliskt det enda rätta. Lägg därtill att det är bråttom – näringslivet har en skyldighet att agera annars når vi aldrig tvågradersmålet. 

Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU – Baylan och kommissionen på besök i nya biobränslekraftverket

Tisdagen den 13 oktober besökte EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen Maroš Šef?ovi? tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biokraftvärmeverket i Värtan som kommer att tas i drift 2016. Syftet med besöket var att få en bild av hur man med hjälp av ett systemperspektiv, biobränslen och teknikneutrala styrmedel formar ett hållbart energisystem som är kostnadseffektivt, energieffektivt och ger stor miljönytta. Besöket var ett led i det arbete som Energiunionen nu genomför att få in goda exempel och synpunkter som är värdefulla för det fortsatta arbetet.

Fortum Värme genomför arbeten i det nya biokraftverket i Värtan

Fortum Värme bygger ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk i Värtan som kommer att värma 190 000 hem i Stockholm. Just nu pågår driftsättning och som en del av den torkas murbruket inne i pannan genom tillfälliga brännare. Det uppstod rök och lukt under fredagskvällen och även under helgen vilket är en konsekvens av torkningen.

Stockholm – framtidens nya hub för datahallar

Tillgång till förnybar energi och unika möjligheter att återvinna överskottsvärme gör Stockholm till framtidens hub för världens nya basindustri – datahallsindustrin. Det är Fortum Värmes övertygelse och fler ser nu möjligheterna till nya investeringar och energieffektiva lösningar nära staden.

Fortum Värme – Delårsrapport januari – juni 2015

Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Stort steg mot långsiktigt produktionssamarbete om fjärrvärme mellan Sundbyberg, Solna och Stockholm

Norrenergi och Fortum Värme har i dag tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt produktionssamarbete för fjärrvärme. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig. 

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet. Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

Ökad utsortering av matavfall och biogasutvinning – Stockholm Vatten och Fortum Värme i nytt samarbete

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Fortum Värme och Stockholm Vatten. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans ska hitta lösningar för att sortera ut matavfall som rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar och biogödsel används som växtnäring till åkermark.

Fortum Värme gör den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK

Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Fortum Värme är även det första energibolaget i Sverige som ger ut en grön företagsobligation.