Försäljning av småskalig vattenkraft slutförd

Fortum säljer 12 småskaliga vattenkraftverk utmed bland annat Harmångerån, Delångersån och Ljusnan till Orsa Besparingsskog. Affären innebär att Fortum genomfört utförsäljningen av småskalig vattenkraft...

Fortum fortsätter försäljning av småskalig vattenkraft

Fortum har skrivit avtal om försäljning av 26 småskaliga vattenkraftverk i Värmland till det kommunägda bolaget Arvika Stadshus AB. En förutsättning för avtalets giltighet är nu att Arvikas kommunfullmäktige godkänner det. Försäljningen kommer endast marginellt att påverka Fortums resultat.

Fortum säljer småskalig vattenkraft

Fortum säljer småskalig vattenkraft i Småland och i Dalälven. Försäljningen omfattar totalt 15 anläggningar med en sammanlagd effekt på 13 MW, nio anläggningar i Småland säljs till Skånska Energi AB o...
Edeforsen

Fortum vill satsa på Edeforsen

Fortum har i dag den 10 oktober lämnat in ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett nytt miljötillstånd till Edeforsens kraftverk i Ljusdals kommun. Med ett nytt tillstånd kan Fortum öka produktionen och förbättra arbetsmiljön samtidigt som vandringshinder för fisk kan tas bort och förutsättningarna för den biologiska mångfalden (http://www.fortum.com/countries/se/om-fortum/miljo-och-samhalle/koldioxidsnalt-samhalle/miljofond/pages/default.aspx) förbättras.

Fortum och Sitra ökar bidraget för utveckling av  vågkraftsteknologi

Fortum och den finska innovationsfonden Sitra har ökat sin finansiering av den vågkraftsteknologi som utvecklats av företaget AW Energy. Med det utökade stödet kommer AW Energy att kunna fullfölja utvecklingen av kommersiella WaveRoller-enheter samtidigt som stödet säkerställer att pilotprojektet med den demonstrationsanläggning på 3*100kW som nyligen uppförts i Peniche, Portugal kan slutföras.
Untra vattenkraftverk

Miljötillstånd för utveckling av Untra kraftverk

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har genom dom den 27 juni gett klartecken för att förnya Untra kraftverk i Tierps kommun vid nedre Dalälven. Nu kan större delen av det gamla kraftverket ersät...

Gammelänge kraftverk moderniseras

Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 23

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
Ljusne Strömmar

Miljöfonden gör vattenkraften bättre

Nu har Naturskyddsföreningen tagit fram en fin broschyr om Miljöfonden och de projekt som fonden finansierar. Broschyren ger information och kunskap om den miljönytta som möjliggörs genom våra kunders köp a...
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 22

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Långå kraftverk moderniseras

Fortum investerar i Långå kraftverk tillsammans med Svenska Kraftnät och Härjeåns. Turbinernas reglersystem byggs om och all elektrisk utrustning byts ut. Arbetena har redan påbörjats och beräknas vara klara i oktober i år.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20-21

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 20

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk

Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt. Arbetena påbörjas i maj och beräknas ta cirka 6 månader. De ska genomföras utan att hanteringen av fisk i området påverkas negativt.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 18

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums Vårflodsprognos v 17

Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.
vårflod

Fortums vårflodsprognos vecka 15

Fortum kommer veckovis, med start denna vecka, att gå ut med prognoser för vattenflöden under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen. Vårflod...
Råda

Sänkta nivåer i vattenmagasin

I samband med att dammen vid Råda kraftverk byggs om i sommar kommer vattennivåerna i vissa av Uvå-systemets så kallade reglerade sjöar att vara lägre än normalt. Ombyggnaden av dammen ingår i Fortums åtgärdsprogram för att uppfylla kraven i RIDAS, som är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet.

Vågkraften på frammarsch

Sverige, Frankrike och Portugal är alla länder där Fortum är med och satsar på Vågkraften. I Sverige planeras i år byggstart för det som ska bli världens största vågkraftspark. Under våren inleds tester utanför Portugals kust och i Frankrike söker Fortum efter lämpliga platser för vågkraftsparker.

Miljödomstolen ger klartecken för Höljesdammen

Miljödomstolen i Vänersborg har genom dom den 2 februari gett klartecken för renovering och ombyggnad av Höljesdammen i Torsby kommun. Fortum som äger dammen kan nu fortsätta satsningarna på att höja dammsäkerheten i enlighet med de skärpa regler som tagits fram bland annat med hänsyn pågående klimatförändringar.