Fortum river Stackmoradammen

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Ökande vattennivåer i Klarälven

På grund av förväntade stora nederbördsmängder ökar Fortum tappningen förbi Höljes kraftstation från och med onsdag. Ökningen sker stegvis till och med fredag.
Edeforsen

Avslag för Edeforsen

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt säger nej till Fortums planer att ersätta Edeforsens kraftverk med ett nytt. Nu tar det längre tid att nå god ekologisk status vid Edeforsen. Fortum övervä...

Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.
wavepower_012-150x150

Nu är de första våggeneratorerna i sjön

I början av juli i år sjösatte vi de första generatorerna till det som kan komma att bli en av världens största demonstrationsanläggningar för vågkraft. Havens energi är en källa med väldigt stor potent...
Råda

Varning för provtappning vid Råda kraftstation

Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.
Våtmark

Nyanlagd våtmark gör nytta

I samband med att det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista 2 i Sigtuna byggdes stod det också klart att det behövdes en annan lösning för att ta hand om kondensvattnet. Istället för att transportera vattne...

Fortum och Seabased: Installationen av världens största vågkraftspark påbörjades idag utanför Sotenäs

I den första fasen av vågkraftsparken kommer aggregat motsvarande 1 MW att installeras, som ska utvärderas efter testperiod. Redan den första fasen kommer att på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Fullt utbyggd blir den installerade effekten totalt 10 MW vilket innebär en årlig produktion av 25 GWh (25 miljoner kWh). I dagsläget planeras totalt 340 aggregat, men den tekniska utvecklingen, och därmed även effekten på de enskilda aggregaten förbättras hela tiden. Vågkraftsparken, som ska vara helt utbyggd år 2016, är ett samarbete mellan Fortum och teknikföretaget Seabased AB. Forskningsprojektet har bedrivits sedan 2008 och parken ligger i Sotenäs kommun på Västkusten.
Krangede

Kan vattenkraften vara grunden i ett hållbart energisystem?

Ja, som vi ser är det faktiskt en förutsättning. Fortum vill utveckla vattenkraften så att den även i framtiden kan fortsätta vara en bärande del av ett energisystem i förändring med ökande andelar väderberoende förnybar produktion som vind, sol och vågkraft.

Sluttänkt om vattenkraften?

Regeringens vattenverksamhetsutredning har nu presenterat sitt slutbetänkande ”I vått och tort - förslag till ändrade vattenrättsliga regler”. Att en modernare reglering skulle kunna göra stor nytta är ...

Lägesrapport Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen minskas nu ytterligare och läget kommer till helgen mer att likna en normal vårflod. Högre upp i Klarälven har kulmen passerats men i Karlstad kommer vattennivån att kuliminera under helgen.

Lägesrapport Klarälven

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Kritiskt höga flöden i Klarälven

Tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland ökas nu under eftermiddagen från 565 till 625 kubikmeter per sekund. Det görs för att möte kulmen på årets vårflod som förväntas inom det kommande dygnet. Detta kommer att få märkbara konsekvenser utmed delar av Klarälven. I Trysil på den norska sidan gränsen upplever man just nu ett hundraårsflöde.

Fortsatt höga flöden Klarälven

Fortum ökar nu i samråd med räddningstjänsten tappningen förbi Höljesdammen i nordvästra Värmland i förebyggande syfte. Efter höjningen kommer tappningen att ligga på 475 kubikmeter per sekund.

Höga flöden i Klarälven

Mycket höga flöden väntas i Klarälven. Inom de närmaste dygnen ökar Tappningen från Höljesdammen från 350 till cirka 500 kubikmeter per sekund.

Fortum tjuvstartar i Dönje

I stället för att invänta nya villkor från Mark- och miljödomstolen väljer Fortum nu att öka tappningen vid Dönje kraftverk i Ljusnan. Det ger stora miljövinster i Bollnäs strömmarna.
Edeforsen

Så får Edeforsen god ekologisk status

Edeforsens kraftverk vid Ljusnan ligger i ett område med stora naturvärden. Fortum vill nu genomföra ett projekt som kommer att förbättra statusen på vattenmiljön vid verket från dålig till god ekologisk status. På så sätt uppfylls kraven enligt EU:s ramvattendirektiv. I dag inleds förhandlingarna i Mark och miljödomstolen.
Skevdi

Oljeläckage vid Skedvi kraftverk

Under förmiddagen fredagen den 28 mars upptäcktes ett oljeläckage från den hydralik som styr en av kraftverkets intagsluckor. En mindre mängd hydraulolja har läckt ut i Dalälven. Ansvariga myndigheter räddni...

Vårflodsprognos Dalälven

Det för årstiden varma vädret göra att vårfloden redan börjar komma igång i stora delar av landet. Detta gäller inte minst för Dalälven. En märkbar konsekvens av den tidiga vårfloden är att nivån i flera sjöar börjat stiga tidigare än vanligt.

Kommentar till SVT GävleDalas inslag den 3 mars

SVT:s Gävle Dala uppmärksammade den 3 mars en polisanmälan från Länsstyrelsen i Gävleborg mot Fortum. För att undvika missförstånd vill vi kommentera ärendet. Bakgrunden är följande: Vattendomar reglerar bl...

Vårfloden 2014

Just nu är flödena i många av landets vattendrag betydligt högre än normalt och exempelvis Arvika har redan fått en försmak av vårflod. SMHI har utfärdat en klass 1 varning för området. Fortum förser löpande SMHI med underlag till prognoser för Värmland, och håller länsstyrelser och räddningstjänst underrättadet.

Ny kraft i Väsa vattenkraftverk

Väsa vattenkraftverk är åter i drift efter ett nio månaders stopp med omfattande renoveringsarbeten. Produktionen är nu säkrad för många år framöver. Den nya turbinen som installerats är miljövänligare, samtidigt som den ger ökad produktion av förnybar vattenkraft.

Nytt liv för Bollnäs strömmar

Nu tas ett stort steg framåt för miljön vid Bollnäs strömmar. Kammarkollegiet har startat den process som gör det möjligt att ändra villkoren för Fortums verksamhet vid Dönje kraftstation i Ljusnan. Fortum räknar med att kunna ställa sig bakom Kammarkollegiets önskemål vid en omprövning hos Mark- och miljödomstolen.

Företagsbot för Ljunga kraftverk

  Vid sex tillfällen under perioden juni till och med juli 2011tappades mindre vatten vid Ljunga kraftstation i Ljungan än de 8 kubikmeter per sekund, som enligt anläggningens tillstånd ska tappas und...

Vattenkraften delar Sverige

I början av oktober förra året släpptes vattenverksamhetsutredningens delbetänkande  Ny tid ny prövning SOU 2013:69. I praktiken innebär förslaget att större delen av den svenska vattenkraftens tillstånd...