Smartheten i smarta elnät

Ett av de program som drivs inom ramen för IEA, International Energy Agency, heter Demand Side Management Programme, DSM. I programmet samarbetar 20 länder för att finna och utveckla lösningar för att användarna av energi ska kunna göra det så effektivt som möjligt. Enligt en analys av IEA måste mer än hälften av begränsningen av utsläpp av växthusgaser komma från användarledet. Genom att stimulera ändrade beteenden hos slutanvändarna kan vi spara både el och andra resurser, och därmed också vår miljö.

I början av oktober anordnade DSM en väldigt intressant workshop här i Stockholm under temat Smartheten i smarta elnät. På förfrågan från DSM:s svenske ordförande Hans Nilsson hade vi från Fortum nöjet att få vara med och arrangera ett av blocken under den innehållsrika dagen. Fortum och några av våra partners i Urban Smart Grid Project i Norra Djurgårdsstaden – Electrolux, ABB, Ericsson och Interactive Institute – presenterade sina bidrag.

I stort handlar energieffektivisering om att använda mindre energi, fördela användningen över tiden och att kapa topparna i förbrukningen. Här kan tekniken i och kring smarta elnät samt våra egna beteenden som konsumenter vara viktiga möjliggörare.

I ett smart elnät ska man t.ex. kunna integrera förnyelsebara energikällor och möjliggöra för aktiva elkonsumenter att genom sitt beteende både minska sin förbrukning av el och styra förbrukningen till de för samhället och miljön mest ekonomiska tiderna på dygnet. Om topparna i elförbrukningen kan kapas skulle det i ett större perspektiv än Norra Djurgårdsstaden på sikt kunna innebära att ett antal europeiska koleldade kraftverk blir överflödiga.

För att det ska fungera måste det vara lätt för konsumenten att vara ”energismart” och det gäller också att hitta affärsmodeller där aktiva konsumenter kan vara med och dela på den ekonomiska nyttan, utöver miljövinsterna. Det finns redan idag fungerande exempel inom mobiltelefonin på hur operatörerna genom olika rabattsatser kan locka användarna att styra delar av sin konsumtion av mobiltelefontjänster, från tidpunkter på dygnet då mobilnätet är mycket hårt belastat till tidpunkter med lägre belastning. På så sätt kapar man topparna i belastning och kan erbjuda kunderna bättre tillgänglighet samtidigt som fördyrande investeringar för att möta topplaster kan undvikas.

Vi fick lära oss att elapparater i europeiska hushåll står för upp till 66% av hushållens elanvändning. Tekniken har utvecklats, och ett exempel på det är att de mest energisnåla kylskåpen idag förbrukar 70% mindre el än vad det genomsnittliga kylskåpet gjorde för 15 år sedan. För att ytterligare minska elanvändningen behöver dock nya sätt utvecklas för hur vi tvättar, lagar och bevarar mat o.s.v. Det finns produkter utvecklade som kan integreras i det smarta elnätet. De kan programmeras att via kommunikation med det smarta elnätet slås på automatiskt när elen är billig eller då belastningen på elnätet är låg.

Informationsteknik och kommunikation kommer att vara vitala förutsättningar för att smarta elnät ska kunna bli vad man hoppas på. Mängder av nya kommunikationsvägar kommer att etableras. Utöver det vi är vana vid, t.ex. vid betalningar och andra uppkopplade tjänster, kan det i det smarta elnätet gälla informationsöverföring mellan det övergripande elsystemet och den egna mikroproduktionen av el, elbilar och hushållsapparater. I Norra Djurgårdsstaden kan det t.o.m. gälla fartyg!

Det framstår som helt klart att vårt beteende i hemmen har stor inverkan på vår förbrukning av el. Men det är inte alltid säkert att hushållen reducerar sin elförbrukning bara för att smarta mätare och energidisplayer introduceras. Vi fick se flera exempel på hur själva designen på elförbrukare i våra hem kan påverka våra beteenden och vår förbrukning av energi. En Energy AWARE Clock som visar hur användning av el fördelar sig över dygnet kan också göra att elanvändarna, familjen i detta fall, blir mer medvetna om sin förbrukning av el. Troligen finns det en stor potential för energibesparingar inom detta område.

Läs gärna mer på www.iea.org och www.ieadsm.org .