Svensk modell skall vitalisera laxstammar i Finland

För en dryg vecka sedan lades hörnstenen till det som skall bli en av Finlands mest moderna anläggningar för infångning och avel av lax i Ule älv. Fortum har precis börjat bygga en ny fångstanläggning för lax i Montta. Det utgör grunden i det mest effektiva system som går att ha i reglerade älvar – ”Trap & Transport”.

Vattenkraftsdammar utgör ett vandringshinder för vandrande fiskarter, och den metod som främst använts hittills, fisktrappor,  är inte särskilt effektiva. En riktigt bra fisktrappa vid ett riktigt bra ställe får optimalt upp 90 % av fiskarna via trappan. Problemet blir då att om det finns fler vandringshinder så måste fiskarna passera alla dessa. Och om i bästa fall 10 % blir kvar vid varje damm så blir det inte många kvar som når lekområdena.

I Klarälven i Sverige har dock under många år ett system använts som säkerställer att nästan alla fiskar får chansen att nå sina lekområden och föröka sig. Fångstdata i området visar att det är ett synnerligen effektivt sätt. Systemet kallar vi ”Trap and Transport” eller laxtaxi.

Systemet i Montta bygger på att vandrande fiskarter, som lax och öring, samlas vid älvmynningen för att påbörja sin vandring upp till lekområdena högre upp i älvsystemet. Väl där samlas de in via fångstfällor och flyttas över till en tankbil (helt utan mänsklig kontakt), för vidare transport till utsättning i sina lekområden. Detta innebär att i stort sett alla fiskar som samlas vid älvmynningen får chansen att föröka sig och ge upphov till livskraftiga populationer. Dessutom kommer man att kunna sätta åt sidan fisk för odling i fiskfarmar och senare kompensationsutsättning i havet. Anläggningen kommer även att fungera som en bra källa för forskning kring beteendena hos vandrande fiskarter.

Vi har gjort en liten animerad film som beskriver systemet som du hittar länken till här.

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=1E9246D2d6512c85&width=640&height=360

Det här är ett exempel på ett system som fungerar mycket väl för att möta utmaningen med just att vandrande fiskarter har svårt att nå sina lekområden. Det sker dessutom till en bråkdel av kostnaden för fisktrappor samtidigt som det har en effektivitet som ligger i en egen division. Ett så kallat ”win-win-case” för att använda ytterligare ett engelskt begrepp.

Med den nya anläggningen i Montta så är jag övertygad om att vi kommer att se en större andel reproducerande lax och öring i Ule älv. Samtidigt ger det fortsatt bra förutsättningar för den förnybara vattenkraften, ett kraftslag som bara ökar i betydelse desto mer vindkraft som byggs.

Johan Englund, kommunikationsansvarig för Fortums vattenkraft