Systemperspektiv med miljönytta intresserar EU – Baylan och kommissionen på besök i nya biobränslekraftverket

 

Tisdagen den 13 oktober besökte EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för Energiunionen Maroš Šef?ovi? tillsammans med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan det nya biobränslekraftvärmeverket i Värtan som kommer att tas i drift 2016. Syftet med besöket var att få en bild av hur man med hjälp av ett systemperspektiv, biobränslen och teknikneutrala styrmedel formar ett hållbart energisystem som är kostnadseffektivt, energieffektivt och ger stor miljönytta. Besöket var ett led i det arbete som Energiunionen nu genomför att få in goda exempel och synpunkter som är värdefulla för det fortsatta arbetet.

-Vi kan konstatera att det arbete vi genomför i Stockholm där värme- och elproduktion länkas samman med avfallshantering och värmeåtervinning i form av Öppen fjärrvärme är mycket framgångsrikt. Det är en strategisk inriktning som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

I Stockholms fjärrvärmenät samsas värme från avfallsförbränning, biomassa, och överskottsvärme från bland annat serverhallar. I och med att det nya biobränslekraftvärmeverket tas i drift 2016 kommer användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket minska koldioxidutsläppen med lika mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut under en och halv månad, eller cirka 126 000 tusen ton per år.

Fortum välkomnar initiativet från Energiunionen att ta del av medlemsländernas olika erfarenheter. Den nordiska, avreglerade elmarknaden med stort fokus på teknikneutrala styrmedel har visat sig vara framgångsrikt. Kursändringar från den linjen, exempelvis att teknikneutraliteten frångås när det gäller styrmedel som skatter, som beslutats om eller ligger för beslut, är dock ett bekymmer. Fortum menar att det finns ett tydligt behov av på sikt låta handeln med utsläppsrätter vara det styrmedel som används.

-Vi ser många positiva effekter med Energiunionen – större marknader ger en bättre försörjningstrygghet genom en bättre integrering av väderberoende produktion. För konsumenterna kommer det att märkas i form av mera stabila priser. En förutsättning för en välfungerande Energiunion är förstås att vi inte bara binder samman elnäten, vi behöver även inom EU harmonisera regelverk och styrmedel. Det gäller även subventionerna, även om dessa på sikt bör avvecklas så att handelssystemet EU-ETS ges full möjlighet att verka och därmed driva utvecklingen till ett koldioxidsnålt energisystem, säger Esa Hyvärinen, chef för Fortums samhällsrelationer.

För mer information kontakta gärna:
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, e-post birgitta.resvik@fortum.com, tfn 070-5938161
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, e-post per-oscar.hedman@fortum.com, tfn 070-214 75 45
Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, e-post viktoria.raft@fortum.com, tfn 072-232 06 31