Utsläppshandeln behöver justeras på både lång och kort sikt

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) behöver justeras för att fungera bättre. De senaste årens finanskris och lågkonjunktur har lett till ett stort överskott av utsläppsrätter, motsvarande närmare ett års tilldelning. I början av juli ska EU-parlamentet för andra gången rösta om ett förslag att hålla inne 900 miljoner utsläppsrätter som ska kunna säljas senare, det som kallas ”backloading”.

Fortum anser att EU-parlamentet bör rösta för förslaget. Men backloading är bara en kortsiktig åtgärd som bör följas upp av en strukturell reform så att utbudet av utsläppsrätter justeras automatiskt. För att förbättra marknaden på lång sikt måste systemet dessutom genom att man sätter mer ambitiösa mål än hittills för 2030, t.ex. 40 % minskning jämfört med 1990.

Ett system som automatiskt justerar utbudet av utsläppsrätter skulle minska prissvängningarna, skapa trovärdighet för utsläppsrättssystemet och göra det mer kopplat till aktiva utsläppsminskningar snarare än konjunktursvängningar.

Ett av problemen med det nuvarande systemet är att utbudet är förutbestämt och  helt oelastisk, medan efterfrågan varierar starkt med bl a konjunkturen. De senaste årens lågkonjunktur har lett till ett stort överskott av utsläppsrätter på nästan 2 miljarder ton (motsvarar ungefär ett års tilldelning). Genom ett automatiskt system skulle man kunna justera utbudet – både uppåt och nedåt – i närtid utan att för den skull förändra de långsiktiga målen.

Ett sådant automatiskt system skulle till att överskottet håller sig inom ett visst spann, t.ex. 40-50 % av nästa års tilldelning. Om överskottet blir större än den övre gränsen, undanhålls ett visst antal utsläppsrätter från auktionering och sparas i en reserv till framtiden. Om överskottet understiger den undre gränsen i spannet  utökas auktioneringen med sparade utsläppsrätter från reserven (förutsatt, givetvis, att reserven inte är tom). På så sätt skulle man undvika att priset kraschar när överskottet är stort eller att priset rusar när överskottet närmar sig noll.

Konsultfirman Pöyry har på uppdrag av Fortum gjort en studie om hur det skulle fungera i praktiken. Deras slutsats är att det skulle jämna ut prissvängningar precis så som det är tänkt. De konstaterar också att systemet bör vara genomförbart rent politiskt, eftersom det baseras på existerande regelverk och intuitioner och dessutom kan hantera framtida ändringar av utsläppsmålen.

Läs mer i Fortums pressmeddelande där även en sammanfattning av Pöyrys rapport finns bifogad.