Var inte rädd för ramvattendirektivet – svensk tolkning på konfliktkurs med EU-rätt

dam_09

Genomför EU:s ramvattendirektiv i Sverige nu. Ramvattendirektivet är inte ett hot mot den svenska vattenkraften. Rätt implementerad kan den bidra till en positiv utveckling både för den biologiska mångfalden och för vattenkraften, som är ryggraden i den förnybara energiproduktionen.
Under hösten 2013 presenterade vattenverksamhetsutredningen, VVU, sitt delbetänkande – Ny tid ny prövning (SOU 2013:69) med förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Utredningen är ett led i att underlätta implementeringen av ramvattendirektivet genom att ge ansvariga myndigheter ett kraftfullt verktyg för att ställa nya krav på alla vattenverksamheter och inte minst vattenkraften.

Så långt är allt väl, men det finns givetvis ett stort problem som föranleder den här artikeln. Det går inte att implementera ett direktiv utan att ta hänsyn till vad som faktiskt står där. Tillämpningen och tolkningen av ramvattendirektivet har till större delen lämnats över till en rad myndigheter utan stöd från politiken i form av målsättningar, ambition eller annan vägledning. På så sätt har vi fått en tolkning och en tillämpning som aldrig var avsedd. Nu riskerar vi att använda ramvattendirektivet på ett sätt som till och med kan komma i direkt konflikt med EU-rätt.

EU:s rättsordning skiljer sig på avgörande sätt ifrån den svenska. Man kan inte som vissa svenska myndigheter gör i fallet med vattendirektivet hänvisa till EU-kommissionens tankar när processen startades. De tankarna är inte att jämställa med vad som uttalats i förarbeten till svensk lagstiftning. Inom EU startar det verkliga lagstiftningsarbetet först när EU parlamentet och EU:s medlemsländer deltar i processen med att ta fram ett direktiv som blir bindande för respektive stat. Det är först där som avvägningen mellan olika intressen sker. Vid en prövning i EU-domstolen utgår man från direktivet och inte från vad kommissionen eventuellt har givit uttryck för.

Vi väljer själva vilken ambitionsnivå som är rätt. Vi väljer själva vilka mål som ska nås. När vi gjort de valen kan Sverige ställas till svars inför EU-domstolen om vi inte når målen. När vi sätter målen måste det ske en avvägning mellan två jämställda mål, energimålen och miljömålen. Där finns både synergier och konflikter. Med den tolkning och därmed implementering som just nu genomförs av svenska myndigheter, utan tillräcklig politisk insyn och inflytande, riskerar vi att få en obalans mellan de två målen.

I VVU:s delbetänkande finns en lista över önskade åtgärder kopplade till direktivet. Vattenfall har nu gjort en noggrann analys av konsekvenserna för svensk vattenkraft om åtgärderna genomförs. Slutsatsen är att cirka 20 procent av dagens produktion försvinner. Dessutom förlorar vi till stor del möjligheten att använda vattenkraften för att reglera balansen i det svenska elsystemet, vilket är en helt nödvändig funktion.

Är det verkligen nödvändigt att gå så långt för att säkra skyddet för den biologiska mångfalden? Svaret är ja, om målet är att alla vattenförekomster utan undantag måste nå det som direktivet kallar god ekologisk status. Men det kräver inte direktivet, det finns en möjlighet att klassa vattenförekomster som kraftigt modifierade och då sänks kravet på vad som ska uppnås till god ekologisk potential. Om man som länsstyrelsen i Värmland väljer att inte klassa Höljesdammen som kraftigt modifierad – ja då har vi ett problem. Dammen är nämligen en av Sveriges största dammar som regleras upp och ned cirka 15 meter under året.

Fortum genomför just nu en studie för att jämföra hur olika medlemsstater valt att tillämpa vattendirektivet. Så här långt kan vi se att Sverige sticker ut i framförallt ett avseende. Sverige har valt möjligheten att klassificera vattendrag mycket restriktivt, som kraftigt modifierade. Därmed utnyttjas inte direktivet möjlighet att väga energimålen om förnybar uthållig kraftproduktion i förhållande till värnandet av biologisk mångfald.
Ramvattendirektivet är inte ett hot mot vattenkraften. Däremot är det som medvetet eller omedvetet blivit tolkning av direktivet ett stort hot. Rätt tolkat och implementerat kan vi liksom i många andra länder förena kravet på skydd för biologisk mångfald med en fortsatt positiv utveckling för vattenkraften och därmed fortsätta bygget av världens mest uthållig energisystem.

Jens Bjöörn, 0702984125
Följ gärna mig, @bjoorjen på twitter.