Vårfloden – mellan skogsflod och fjällflod

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Dalälven
I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet vara låg under de närmaste veckorna. Det ökande flödet kommer från Rotälven.

I Ore älv är det höga flöden vilka kan öka ytterligare under nästa vecka från de oreglerade delarna av vattendraget.

Siljan stiger med ca 5 cm per dygn och tappningen vid utloppet följer bestämmelserna i vattendomen. Under nästa vecka kommer vi att nå den nivå som är den högsta tillåtna gränsen för korttidsreglering och då ökas tappningen enligt en förutbestämd tappningstabell. Enkelt uttryckt bestämmer nivån i Siljan tappningen vid utloppet (Gråda kraftverk).

I Västerdalälven har flödet legat stabilt på ca 500 m3/s i Mockfjärd i över en vecka. Nu förväntas snösmältningen i Sälenfjällen ge ökade flöden under kommande vecka.

Nivån i Venjan i Vanån har medvetet höjts långsamt för att det ska finnas marginal kvar till högsta tillåtna nivån när det kommer som mest vatten från Västerdalälven. Det minskar risken för att det högsta flödet i Vanån sammanfaller med toppen i Västerdalälven.

Nivån i Runn är ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen och regleras nu därför enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån stiger långsamt och bedöms stiga 10-20 cm ytterligare under nästa vecka när flödet från både Västerdalälven och Österdalälven ökar.

Klarälven
I Klarälven stiger nivån i Höljesmagasinet och i början av nästa vecka når nivån tröskeln på utskoven. Då kommer luckorna öppnas för att tappa ut en del av det vatten som fyller på. Det görs av två anledningar, dels för att inte nivån ska stiga för snabbt, dels för bibehålla möjlighet till dämpning längre fram om det behövs. I nästa vecka förväntas tappningen öka från nuvarande 170 m3/s till drygt 400 m3/s i slutet av veckan. Detta är en hög, men inte onormal, tappning under vårfloden.

Beroende på väderutvecklingen kan tappningen ökas ytterligare längre fram.

I nedre delen av Klarälven har flödet minskat den senaste veckan och vänder åter uppåt under andra halvan av nästa vecka när tappningsökningen från Höljes når fram.

I övriga större vattendragen i Värmland har vårfloden kulminerat och där det varit höga nivåer håller vattnet på att sjunka undan. De sjöar som har stora magasin fylls nu mot normal sommarnivå.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45